PIT-40 a ulgi podatkowe

Rozlicz PIT-40 w program e-pity Płatnika

W rozliczeniu PIT-40 nie wykazuje się ulg podatkowych. Wyjątkiem, które można ująć w PIT-40 są:

  • koszty podatkowe – zarówno ryczałtowe standardowe (np. dla pracownika miejscowego 111,25 zł miesięcznie), podwyższone ze względów na dojeżdżanie do miejsca pracy z innej miejscowości, przysługujące w wartości faktycznie poniesionej czy też koszty procentowe – z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi albo z tytułu wykonywanej umowy zlecenie czy dzieło,
  • koszty podwyższone – gdy koszty ryczałtowe są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w PIT-40 koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, przy czym odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
  • w przypadku przychodów zagranicznych - składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, zwrócone płatnikowi świadczenia, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika przy poborze zaliczek;
  • pobrana w roku podatkowym ze środków podatnika – składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składka zapłacona w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej – przy czym kwota odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Zatrudnieni, którzy chcą rozliczać pozostałe ulgi podatkowe mogą po przekazaniu im PIT-40 sporządzić własną deklarację podatkową PIT.

PIT-40 a małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci

Nie można sporządzić PIT-40 za zatrudnionego, który zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Już w oświadczeniu PIT-12 zatrudniony oświadcza, że nie zamierza rozliczać się w jednej z tych form. Oczywiście dopuszczalnym jest, by po złożeniu oświadczenia lub po przekazaniu PIT-40 zatrudniony zmienił zdanie – może on wówczas sporządzić własną deklarację podatkową, a PIT-40 potraktować podobnie jak otrzymywaną od pracodawcy informację PIT-11. W takim przypadku sporządza on deklarację podatkową PIT łącznie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko wskazując w niej jako źródła przychodów m.in. kwoty przychodów wykazane wcześniej przez pracodawcę w rozliczeniu PIT-40.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.