1. DEFINICJE

1.01 [Program] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy e-pity Płatnika umożliwiający wypełnianie Formularzy, wysłanie Formularzy za pośrednictwem sieci Internet, ich drukowanie, a także dostarczenie do podatników deklaracji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w Licencji, przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego bądź bezpłatnego korzystania z Programu, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Program rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym e-pity Płatnika umożliwia wypełnienie określonych Formularzy, a które to Formularze pobrane są wraz z Programem, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu; przez Program rozumie się także Program e-pity Płatnika API umożliwiający Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności REST API, a także Funkcjonalności Aplikacji. Program oraz jej części stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)) (zwana też dalej: Prawo autorskie).

1.02 [PITy Płatnika] – wzory deklaracji udostępnione w Programie o oznaczeniu: PIT-4R, PIT-8C/8CZ, PIT-8AR, PIT-11/ PIT-11Z, PIT-R/RZ, IFT-1/IFT-1R.

1.03 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Programie, (w tym także PITy Płatnika), który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy - w zależności od Formularza - jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport (XML, PDF) poza Program; PITy Płatnika, wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem oraz niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, dokumentów typu wnioski, podania, odwołania itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Programu i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

1.04 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Programu będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.05 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Programu (zwaną także dalej Umową Licencji).

1.06 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.07 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.08 [Licencjobiorca] – oznacza Przedsiębiorcę, korzystających z Programu na warunkach wskazanych w Licencji. Program ze względu na przedmiot swojej funkcjonalności nie jest przeznaczony dla Konsumentów.

1.09 [e-file] to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która posiada prawa do Programu i udziela licencji na korzystanie z Programu.

1.10 [Serwis] – oznacza serwis internetowy www.platnik.e-pity.pl, do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniana jest Program, tak w wersji do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy oraz baza Formularzy.

1.11 [Odbierz PIT] – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem https://odbierz-pit.pl za pośrednictwem, której Licencjobiorca, może dostarczać przeznaczone dla tej funkcjonalności Formularze w formie elektronicznej – zakodowanych i e-podpisanych plików PDF, a podatnik (Konsument) odbierać deklaracje PIT do niego skierowane. Warunki korzystania z platformy regulują warunki jego regulaminu dostępne pod adresem https://odbierz-pit.pl/regulamin.

1.12 [Program e-pity płatnika Server] – oznacza Aplikację, która umożliwia Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności REST API. Funkcjonalność ta wykorzystuje metody GET oraz POST protokołu HTTP.

1.13 [Usługa - UPO na maila] – wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany w Programie, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji.W przypadku, jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, może skorzystać z odbioru UPO bezpośrednio w Programie i samodzielne dokonać pobrania i zapisu kopii zapasowej wysłanej e-deklaracji.

1.14 [Funkcjonalności Programu] – wszelkie uproszczenia programistyczne do przeprowadzanych w Programie rozliczeń, obliczeń w wypełnianych formularzach, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z korzystaniem z Programu, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w Programie lub w związku działaniem zainstalowanego Programu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Programu na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Programu do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Program udostępniany jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Programu i następuje przed pierwszym uruchomieniem Programu na urządzeniu Licencjobiorcy.

2.04 Usunięcie Programu z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu na następujących polach eksploatacji na warunkach odpłatności wskazanych w ust. 4 Licencji:

  1. stosowanie Programu przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Programu dostarczanego w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanego Programu, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu.

3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Programu na nieograniczonej ilości urządzeń (w przypadku Programu instalowanego na urządzeniu Licencjobiorcy), a każdorazowa instalacja – wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Licencjobiorca może skorzystać z instalacji Programu w oparciu o sieciową bazę danych MSQL, wnosząc dodatkową opłatę wynikającą z realizacji indywidualnego zamówienia.

3.03 Program umożliwia Licencjobiorcy wczytanie danych z usługi “Twój e-PIT” wstępnie przygotowanego przez KAS (Krajową Administrację Skarbową) wypełnionego zeznania podatkowego PIT na Portalu Podatkowym, (https://www.podatki.gov.pl), pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna dla Licencjobiorcy oraz Programu. Warunkiem wczytania tych danych do Programu pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze "Twój e-PIT".

3.04 Licencjobiorca korzystający z Programu z użyciem danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT", wskazanych w ust. 3.03 lub Usługi – UPO na e-mail, lub funkcji wysłania dowolnego Formularza na adres e-mail, przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem koniecznym dla poprawnego działania Programu jest przesyłanie danych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file lub działających na zlecenie e-file podmiotów trzecich. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL).

3.05 Dane, które są w bezpieczny sposób przesyłane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 3.04 Licencji, po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Programu są niezwłocznie i nieodwracanie usuwane.

3.06 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

3.07 Umowa licencji nie ogranicza czasowo prawa Licencjobiorcy do dowolnego korzystania z przygotowanych przy pomocy Programu  Formularzy.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU

4.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu odpłatnie na zasadach wskazanych w cenniku dostępnym pod adresem www.platnik.e-pity.pl/cennik z zastrzeżeniem poniższych warunków.

4.02 Licencjobiorca może korzystać z Programu bez ponoszenia żadnych opłat wyłącznie w zakresie Formularzy oznaczonych w Programie jako „bezpłatne (0 zł)”. Dozwolone jest także nieodpłatne korzystanie z darmowych funkcji Programu e-pity płatnika Server - wykazanych w dokumentacji API.

4.03 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy oraz funkcji Programu e-pity płatnika Server za darmo zgodnie z 4.02, jest rejestracja Licencjobiorcy w Programie, podanie adresu e-mail oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Programie po wypełnieniu pierwszego Formularza lub Użytkownik może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc> Zarejestruj się. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, dopuszczalnym jest odpłatne korzystanie z usługi bez aktywacji darmowego kodu i bez konieczności rejestracji w powyższej formie.

4.04 Licencjobiorca po zakończeniu rejestracji, otrzymuje na podany adres e-mail darmowy kod aktywacji na 3 PITy, umożliwiający rozliczenie trzech (3) płatnych ($) PITów Płatnika. W tym okresie Użytkownik może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Programu. Aktywacja kodu, o którym mowa powyżej jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

4.05 Aktywacja darmowego kodu na 3 PITy i użytkowanie Programu w okresie ich wykorzystania są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Programu, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Licencjobiorcy do konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po wykorzystaniu darmowego kodu na 3 PITy, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Programu, Użytkownik ma możliwość korzystania z Programu wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł), a pozostałe Formularze płatne ($) wymagają wniesienia opłaty zgodnie z pkt. 5 niniejszej licencji.

4.06 Darmowy kod aktywacji – na 3 PITy, o którym mowa w ust. 4.04 każdemu Licencjobiorcy przysługuje tylko jeden (1) raz, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz o użytego w Programie nr NIP lub REGON Licencjobiorcy.

4.07 Licencjobiorca poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w ust. 4.03 wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file.

4.08 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają przesłanie komercyjnych informacji e-file, nie mają dostępu do adresów e-mail Licencjobiorcy podanych podczas rejestracji.

4.09 Licencjobiorca w każdym momencie może wyrejestrować z bazy Użytkowników Programu swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać Użytkownik powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", znajdujący się w końcowej części przesyłanych listów od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@platnik.e-pity.pl.

4.10 W przypadku wyrejestrowania się przez Licencjobiorcę, o którym mowa w pkt 4.09 e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Programu. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Licencjobiorca traci możliwość bezpłatnego korzystania z Programu na warunkach opisanych w pkt. 4.02.

4.11 W Programie mogą być dostępne treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co Licencjobiorca, wyraża zgodę. W przypadku korzystania z Programu w zakresie płatnym, ograniczona jest liczba treści o charakterze reklamowym.

5. PŁATNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE APLIKACJI

5.01 W zakresie odpłatności za udzielenie Licencjobiorcy licencji obowiązują zasady wskazane poniżej.

5.02 Poszczególne Formularze dostępne w Programie oznaczone jako płatne ($), wymagają wniesienia opłaty za ich użycie na podstawie wybranej ilości Formularzy lub za dostęp do jednego Formularza za pośrednictwem płatności Premium SMS.

5.03 Wysokość opłat uiszczanych za wybraną ilość formularzy oraz odpłatności za pojedynczy Formularz, wskazane są w Cenniku, znajdującym się w samym Programie oraz opublikowanym na Serwisie w subdomenie: www.platnik.e-pity.pl/cennik.

5.04 Wszelkie odstępstwa od Cennika związane z promocjami Programu wynikać mogą wyłącznie z indywidualnych uzgodnień między Licencjobiorcą a e-file.  

5.05 Sposoby dokonywania płatności opisane zostały w Cenniku, a w zakresie w nim nieuregulowanym - w Regulaminie świadczenia usług e-file opublikowanym na stronie http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin.

5.06 Licencjobiorca może także uzyskać dostęp do wybranych Formularzy płatnych ($), otrzymując dostęp do Programu w wersjach dedykowanych partnerom handlowym w związku z zakupem innych usług lub usług promocyjnych wybranych partnerów. Każdorazowo zakres funkcjonalności Programu oraz dostępu do zakresu Formularzy płatnych ($) jest podany w opisie dedykowanej wersji Programu na stronach internetowych partnera handlowego lub innych materiałach przez niego udostępnionych.

6. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE PROGRAMU, AWARIE, GWARANCJE

6.01 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Programu (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Programu, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych na serwisie WWW pod adresem: www.platnik.e-pity.pl/kontakt.

6.02 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Programu i w Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet.

6.03 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program stanowi narzędzie do wypełniania Formularzy oraz wykonywania innych czynności związanych z Formularzami w tym do dostarczania do podatników Formularzy za pośrednictwem Odbierz-PIT, a wszelkie decyzje dotyczące sposobu wypełnienia Formularza, spełnienia zadość przepisom prawa w zakresie przekazania formularza, zastosowania i sposobu dostarczania określonego Formularza czy też zakresu przedstawianych w Formularzu informacji przez Licencjobiorcę, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Programu nie może być traktowany jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w Programie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

6.04 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych w Programie wzorów Formularzy, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami oraz funkcjami ich dostarczania na platformie Odbierz-PIT. e-file nie odpowiada też za poprawność wpisanych do Programu przez Licencjobiorcę adresów e-mail i/lub nr telefonów na które zostaną dostarczone PITy Płatnika. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Aplikacji danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT".

6.05 Formularze należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

6.06 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany Formularz został zastosowany odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę Formularzy i Programu.

6.07 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w Programie oraz dochowaniem, terminów i skuteczności ich dostarczenia.

6.08 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że zastosowany Formularz będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Aplikacji danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT".

6.09 Licencjobiorca odpowiada za poprawność instalacji i konfiguracji Programu oraz poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Programu w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Odpowiedzialności Licencjobiorcy nie umniejsza w szczególności fakt skorzystania z usługi "Twoj e-PIT" o której mowa w ust. 3.03.

6.10 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Programie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

6.11 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Program, o ile nie został zmodyfikowany przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, był zdolny do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Aplikacji.

6.12 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym serwerami, sieciami lokalnymi, siecią Internet czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Programu, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Programu ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu, mając przede wszystkim na uwadze, że Program nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

6.13 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Programu, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Programu (w tym szkody w postaci utraconych korzyści), w tym za szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

6.14 e-file nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych udostępnianych podatnikowi w usłudze "Twój e-PIT", za jakiekolwiek wady i błędy w działaniu tej usługi. e-file nie ponosi również winy za okresowe przerwy w jej działaniu i pobieraniu z niej danych.

6.15 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 6.13 i 6.14 powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego wysokości opłaty uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz e-file w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

6.16 Rękojmia za wady fizyczne Programu jest w całości wyłączona.

6.17 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Programu, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanego u Licencjobiorcy Programu. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Programu, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera oraz urządzeń peryferyjnych Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, problemów z funkcjonowaniem usługi "Twój e-PIT", złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Programu doszło w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Programu, bądź gdy błędne funkcjonowanie Programu wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności w tym błędnego funkcjonowania innych programów komputerowych. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Programu przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowany jest Program, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga by urządzenie było podłączone do Internetu.

7. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

7.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza zwykłe korzystanie z Programu opisane w niniejszej Licencji.

7.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Programie przez Licencjobiorcę.

7.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Programu lub jego kopii, w tym także usług wdrożonych w oparciu o funkcje API Programu e-pity płatnika Server.

7.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Programu, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

7.05 Licencjobiorca nie może w Programie wprowadzać, adresów e-mail osób trzecich i/lub ich numerów telefonów, bez posiadania zgody prawnej na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie do nich informacji drogą elektroniczną.

7.06 Licencjobiorca nie może wykorzystać funkcji wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS z Programu w celu innym niż przewiduje to funkcja, dostarczenia kodu dostępu do platformy Odbierz-PIT.pl w szczególności dotyczy to przesyłania wiadomości traktowanych jako spam i wiadomości niezapowiedzianych.

7.07 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania do e-file oraz użytkowników platformy Odbierz-PIT informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

7.08 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Programu lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia któregoś z punktów niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a wszelkie funkcje dostarczania do platformy Odbierz-PIT zostaną natychmiast zablokowane.

8. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

8.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu Programu nie gromadzi danych wprowadzonych i zapisywanych przez Użytkownika, ponieważ są one wyłącznie zapisywane na lokalnym lub sieciowym dysku wskazanym przez Użytkownika.

8.02 W przypadku skorzystania przez Licencjobiorcę z funkcji dostarczania Formularzy do podatników za pośrednictwem platformy Odbierz PIT w Programie - zostają zapisane dane wystawcy deklaracji: imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Licencjobiorca wyraża zgodę na ujawnienie tych danych wyłącznie osobom, do których przesyła deklaracje na platformie Odbierz PIT. Informacje mogą być wykorzystane w celu uzyskania informacji zwrotnych i/lub wyjaśnienia przez podatników informacji zawartych w PITach Płatnika.

8.03 Licencjobiorca, który chce skorzystać z funkcjonalności Odbierz PIT i za pośrednictwem tej platformy dostarczyć deklaracje PIT do swoich pracowników powierza e-file przetwarzanie wpisanych do Programu danych osobowych w zakresie: imienia, adresu e-mail i nr telefonu oraz daty urodzenia, które są niezbędne do bezpiecznej autoryzacji logowania na Odbierz PIT przez pracownika.

8.04 W przypadku skorzystania przez Licencjobiorcę z funkcji dostarczania Formularzy do podatników za pośrednictwem platformy Odbierz PIT, Licencjobiorca przekazuje na serwery e-file zakodowane pliki PDF zawierające dane zawarte w PITach Płatnika. e-file gwarantuje, że nie przetwarza, żadnych danych zawartych w tych plikach. Pracownicy oraz partnerzy e-file nie mają dostępu do zawartości tych plików, a e-file zobowiązuje się i dołożyć należytej staranności by zapewnić bezpieczeństwo ich przechowywania i dostarczania na platformie Odbierz PIT. Pliki te może rozkodować i otworzyć wyłącznie osoba, (podatnik) która otrzyma unikalne hasło dostępu do platformy Odbierz PIT. Hasła dostępu, o których mowa powyżej nie są znane zarówno Licencjobiorcy, jak i e-file.

8.05 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Programu uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Programu - a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy oraz wprowadzanych przez użytkowników platformy Odbierz PIT.

8.06 e-file nie gromadzi i nie przetwarza innych danych Licencjobiorcy niż wymienione powyżej, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

8.07 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu, Serwisu oraz platformy Odbierz PIT jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i polityka prywatności Serwisu znajduje się w regulaminie: (https://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/ ).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.01 Program jest licencjonowana jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.

9.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Programu z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Programu. Powyższe nie kreuje po stronie e-file obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.

9.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.04 Spory mogące powstać na tle niniejszej licencji będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, według siedziby e-file.