Wyliczy i wypełnij PIT-11 w programie e-pity

PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.


Jesteś pracownikiem - otrzymałeś już PIT-11?

Najpóźniej do końca lutego otrzymasz Twój PIT-11, czytaj poradnik dla Ciebie lub pobierz darmowy e-book "Otrzymałem PIT-11 i co dalej?"
Ile zarobisz „na rękę” i jaki jest koszt zatrudnienia, sprawdź – Kalkulator wynagrodzeń.


PIT-11 za 2023 r. złożyć należy do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE elektronicznie (e-deklaracje) - tylko do 31.01.2024 roku (środa)!

Podatnikowi można ją przekazać elektronicznie lub wydrukowaną w terminie do 29 lutego 2024 roku (czwartek).

O złożenie PIT-11 podatnik nie musi wnioskować. Płatnik ma obowiązek wystawić i przekazać informację z własnej inicjatywy. W przypadku wypłat zagranicznych w niektórych przypadkach PIT-11 zastępowany jest informacją IFT.

Za 2023 r. pracodawca nie może przygotować rocznego obliczenia podatku za pracownika na druku PIT-40 i przekazać go w miejsce informacji PIT-11. W efekcie:

  • pracownik samodzielnie musi dokonać rocznego rozliczenia podatkowego - np. poprzez program e-pity, w tym z użyciem usługi Twój e-PIT udostępnianej przez Ministerstwo Finansów,
  • pracodawca może przekazać pracownikowi jedynie informacje na temat pobranych zaliczek na podatek; nie powinien przyjmować od pracownika wniosku PIT-12 o wystawienie PIT-40. Jedynym dokumentem, jaki sporządzi - będzie PIT-11, stanowiący podstawę sporządzenia rocznej deklaracji PIT przez pracownika.

Uwaga PIT-11 a PIT-8C
PIT-11 za 2023 r. wypełnić należy również przychodami z tzw. innych źródeł. 

PIT-11 dla osób do 26 roku życia, seniorów, rodzin 4+

Informację podatkową trzeba przygotować:

  • dla osób korzystajacych ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT (ulgi dla młodych), 
  • dla korzystających z ulgi 4+, ulgi dla powracających (imigrantów podatkowych), z ulgi dla pracujących seniorów,
  • dla osób, które korzystały ze zwolnienia, ale ich przychody przekroczyły limit przychodów,
  • dla osób, które uzyskiwały przychody z innych tytułów niż umowa o pracę lub zlecenie - i opodatkowanych.

W zależności od rodzaju przychodów wypełnić należy poszczególne części informacji PIT-11. Informacja z przychodami zwolnionymi (a więc bez kwoty podatku), tak samo jak informacja zawierająca dane o pobranej zaliczce trafia zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego. 


Poznaj odpowiedzi na pytania o PIT-11 i ulgę dla młodych
Broszura wypełnienia PIT-11 w tym pola związane z wynagrodzeniem osób poniżej 26 roku życia

Instrukcja ministerstwa finansów, jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych - plik PDF

Forma przekazania PIT-11

PIT-11 przekazuje sie do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Płatnik będący osobą fizyczną wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółka z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis.

W przeciwieństwie do wysyłki PIT-11 do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu - podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Jeśli pracodawca wybierze elektroniczny PIT-11, wówczas wystarczającym jest przekazanie PIT-11 na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

To pracodawca, a nie pracownik decyduje o formie elektronicznej lub papierowej przekazania PIT-11. Pracownik nie może zatem sprzeciwić się udostępnieniu mu egzemplarza elektronicznie.

Do kiedy PIT-11 - terminy przekazania PIT-11

Podmiot sporządzający informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-11 podatnikowi, na rzecz którego dokonywał wypłat, nie później niż do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Nie ma znaczenia, czy płatnik zdecyduje się przekazać zatrudnionemu jego rozliczenie PIT-11 w formie drukowanej czy też elektronicznej – w obu przypadkach terminem ostatecznym jest koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Termin ostateczny na dostarczenie PIT-11 do urzędu skarbowego przez sporządzającego tę informację, to w 2024 r. koniec stycznia. Wszystkie PIT-11 należy do 31 stycznia 2024 r. wysłać do urzędu skarbowego wskazując jako organ podatkowy - organ właściwy dla podatnika. 

Do kiedy rozliczyć PIT - szczegółowy kalendarz płatnika i podatnika

UBD-wiele druków łącznie

Możliwe jest wysłanie za jednym razem do 20.000 druków PIT-11, PIT-8C i PIT-R za jedną transmisją i uzyskanie jednego UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Taka sytuacja pozwala na przyspieszenie wysyłki i przechowywanie tylko jednego potwierdzenia złożenia deklaracji. Poprzez zbiorczą bramkę nie można wysyłać PIT-4R - należy go wystawić i wysłać osobno, za pomocą pojedynczego dokumentu, w pojedynczej transmisji.

W sytuacji zakończenia działalności gospodarczej poprzez składającego PIT-11 za pracownika (umowa o pracę, rolnicze spółdzielnie, inne tytuły oprócz działalności wykonywanej osobiście i prawa majątkowe), w trakcie roku podatkowego, informację przekazujemy podatnikowi w terminie do dnia likwidacji działalności, chyba, że podatnik wystąpi z wnioskiem o wcześniejsze przekazanie takiej informacji.

Jeżeli przed końcem roku ustał obowiązek zaliczek (np. rozwiązanie umowy o pracę), informację przesyła się do końca lutego podatnikowi, chyba że płatnik otrzyma wniosek podatnika. Po takim wniosku informację przekazuje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT) np. umowy zlecenie, a ponadto z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) standardowo w tym przypadku informację PIT-11 przekazuje się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym do podatnika (ewentualnie do końca stycznia tego roku). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem tych terminów, płatnik przekazuje informacje w terminie do dnia zaprzestania działalności. 

Natomiast gdy z tytułu takiej działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zelcenie ) przed końcem roku ustał obowiązek poboru zaliczek (np. rozwiązanie umowy zlecenie), PIT-11 składa się do końca stycznia (w terminie standardowym). Nie składa się natomiast wniosku o wcześniejsze przekazanie informacji PIT-11. Wyjątkiem jest rozliczenie umów zlecenie (i pozostałych umów w ramach działalności wykonywanej osobiście) wykonywanych przez nierezydentów.

Nierezydenci

W obu przypadkach (zarówno umowy o pracę jak i działalności wykonywanej osobiście) nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej mogą złożyć wniosek o wystawienie PIT-11 lub IFT-1 (działalność wykonywana osobiście - umowa zlecenie, dzieło). W takich przypadkach płatnik obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji podatkowej. Jeśli wniosek nie wystąpi, PIT-11 przekazuje się standardowo do organu skarbowego do końca stycznia, a podatnikowi do końca lutego, a IFT-1R - podatnikowi i do urzędu do końca lutego. Jeśli działalność została zlikwidowana w trakcie roku IFT-1 trzeba przekazać do dnia likwidacji, a PIT-11 (umowa o pracę - do dnia standardowego (styczeń/luty roku następnego).