REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG platnik.e-pity.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na udostępnianiu treści w Serwisie oraz udostępnianiu Aplikacji. Wszelkie prawa do Serwisu, treści w nim publikowanych oraz Aplikacji przysługują e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do Aplikacji, z której korzystać może za pomocą Serwisu w wersji online (Wersja Online), lub którą może pobrać na własne urządzenie, a ponadto do treści zamieszczanych w Serwisie przez e-file bądź przez podmioty trzecie. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisu oraz do Aplikacji w Wersji Online, dochodzi poprzez akceptację postanowień Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub korzystanie z Aplikacji w Wersji Online.

1.07 Do zawarcia umowy w zakresie korzystania z Aplikacji, wymaga akceptacji Licencji.

1.08 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik Serwisu] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa), na podstawie niniejszego Regulaminu, jak również podmiot korzystający z Serwisu w zakresie, w jakim dla korzystania z Serwisu nie jest wymagana Rejestracja; dla celów regulaminu Użytkownik Serwisu zwany jest Użytkownikiem.

2.03 [Użytkownik Aplikacji] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file Umowę oraz dodatkowo zawarł z e-file umowę o korzystanie z Aplikacji.

2.04 [Aplikacja] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy e-pity Płatnika -przeznaczony do przygotowywania, wypełniania, wysyłania lub pobrania udostępnianych w ramach programu, jak i w Serwisie formularzy, niezbędnych m. in. w procedurach podatkowych, administracyjnych, czy w innych sytuacjach działalności gospodarczej, który to program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w Wersji Online; z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego bądź nieodpłatnego korzystania z Aplikacji, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Aplikację rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym e-pity Płatnika umożliwia wypełnienie określonych formularzy, a które to pliki pobrane są wraz z Aplikacją, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu; aplikacja jak i jej części stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 j.t.) (dalej: Prawo autorskie).

2.04 [Licencja] – (także jako Umowa Licencji) oznacza umowę licencyjną zawieraną przez Użytkownika z e-file na korzystanie z Aplikacji, zawieraną przez strony w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Licencja na korzystanie z Aplikacji udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, a Użytkownik, aby rozpocząć korzystanie z Aplikacji, winien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest ponadto opublikowana pod adresem: http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja, a chwilą zawarcia umowy licencyjnej Użytkownik staje się jednocześnie Użytkownikiem Aplikacji.

2.05 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.06 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file serwis internetowy udostępniony w domenie lub subdomenie internetowej: platnik.e-pity.pl, za pomocą którego e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz udostępnia Aplikację.

2.07 [Wersja Online] – wersja Aplikacji udostępniana Użytkownikowi do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobrania jej na dysk twardy urządzenia Użytkownika.

2.08 [PITy Płatnika] – wzory deklaracji udostępnione w Aplikacji o oznaczeniu: PIT-4R, PIT-8C/8CZ, PIT-8AR, PIT-11/ PIT-11Z, PIT-40/40Z, PIT-R/RZ, IFT-1/IFT-1R.

2.09 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Aplikacji, (w tym także PITy Płatnika), który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport (XML, PDF) poza Aplikację; PITy Płatnika, wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem oraz niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, dokumentów typu wnioski, podania, odwołania itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Aplikacji i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

2.10 [Odbierz PIT] – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem https://odbierz-pit.pl za pośrednictwem, której Użytkownik Aplikacji, może dostarczać deklaracje podatkowe w formacie elektronicznym – w formie zakodowanych i podpisanych w sposób, umożliwiający ich wysyłkę za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plików PDF i XML, a podatnik odbierać deklaracje podatkowe do niego skierowane.

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i poza oferowaną w serwisie Aplikacją jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisu oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisie, przy czym dostęp do ww. oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość pobrania Aplikacji na własne urządzenie, jak i korzystania z Aplikacji w Wersji Online.

3.02. Dostęp do Aplikacji jest odpłatny. Odpłatny dostęp do Aplikacji stanowi ofertę adresowaną wyłącznie do przedsiębiorstw.

3.03 Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji w Aplikacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z postanowieniami paragrafu 11.

3.04 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.05 Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.06 Użytkownikami Aplikacji po zawarciu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa, w szczególności osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.07 Korzystanie z Serwisu oznacza automatycznie akceptację treści niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI

4.01 Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z Aplikacji w Wersji Online wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www), programu do obsługi poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail.

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, jak również w celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji, obsługującą technologię Flash,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie lub, które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.04 Użytkownik ma prawo pobrać oferowaną przez e-file Aplikację z Serwisu i zapisać ją oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Korzystanie z Aplikacji udostępnionej w Wersji Online nie wymaga jej pobrania. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.

5.05 Zawarcie jednej Umowy Licencji na Aplikację nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych aplikacji czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do Aplikacji, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Aplikacja stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Aplikacji, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

6. APLIKACJA

6.01 Aplikacja udostępniana jest przez e-file w Serwisie. Użytkownik może pobrać Aplikację z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Aplikacji na własnym urządzeniu Użytkownika. Aplikacja może być również udostępniona do korzystania przez Użytkownika w Wersji Online. Wersja Online Aplikacji posiada ograniczenie wybranych funkcjonalności w tym w szczególności nie obsługuje użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego bezpiecznego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.).

6.02 Użytkownik może korzystać z Aplikacji w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności.

6.03 Zasady korzystania z Aplikacji, czy to udostępnionej w wersji do pobrania na urządzenie Użytkownika, czy też dostępnej w Wersji Online, niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji.

6.04 Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Użytkownikiem a e-file na korzystanie z określonej Aplikacji dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie instalacji Aplikacji, bądź w Wersji Online przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji przez Użytkownika.

7. REKLAMY I LINKI

7.01 W ramach Serwisu, jak również w ramach Aplikacji, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

7.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Korzystanie z Serwisu, jak również pobranie i korzystanie Aplikacji czy uruchomienie jej w wersji Online, nie wymaga przekazania e-file danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących rejestracji w Aplikacji (paragraf 11), podczas której Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail.

8.02 W przypadku gdy korzystanie z Aplikacji bądź usług oferowanych w Serwisie jest odpłatne, co wiąże się z koniecznością obsługi płatności, Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do realizacji płatności. W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Aplikacją, Aplikacji czy Serwisu, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe (np. poprzez formularze zamówień), to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), o ochronie danych osobowych.

8.06 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file sp. z o.o., a zbiór danych osobowych został zgłoszony w GIODO.

8.07 Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika nie wiąże się ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie, a wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika formularza mogą zostać przez Użytkownika zapisane w przestrzeni dyskowej urządzenia Użytkownika, bądź za pomocą tzw. usługi chmurowej, świadczonej przez podmioty trzecie i nie są zapisywane ani przechowywane na serwerach bądź innych urządzeniach e-file.

8.08 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.09 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.10 Użytkownik zachowuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji, jak również do ich usunięcia.

9. KOMUNIKACJA, PLIKI COOKIES

9.01 Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, w zakresie w jakim dotyczy złożenia i realizacji zamówienia na Aplikację oraz korzystania z Wersji Online Aplikacji, jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym.

9.02 W celu usprawnienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych przez e-file, jak również w celu monitorowania ruchu w Serwisie, e-file stosuje „COOKIES“, tj. niewielkie pliki, które nie zawierają żadnych danych osobowych, zapisywane tymczasowo przez przeglądarkę stron WWW na urządzeniu Użytkownika. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik akceptuje zapisywanie tymczasowo na jego urządzeniu plików „COOKIES”. Zapisywanie plików „COOKIES” może być przez Użytkownika wyłączone za pomocą stosownej funkcjonalności przeglądarki stron www.

9.03 Dane zbierane zgodnie z powyższym postanowieniem mogą być przez e-file użyte do analizy zachowań Użytkowników w trakcie korzystania przez nich z Aplikacji, w tym analizy informacji statystycznych związanych z wykorzystaniem poszczególnych formularzy oraz innymi podobnymi kwestiami. Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika, a mają wartość wyłącznie statystyczną.

9.04 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korespondencja e-mail pomiędzy e-file a Użytkownikiem przekazywana jest za pośrednictwem podmiotów niezależnych wobec e-file (w szczególności administratorów serwerów pocztowych), a Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami świadczenia usług przez te podmioty, jako że kształtują one prawa i obowiązki Użytkownika. Wiadomości e-mail, o której mowa powyżej może zostać niedostarczona do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie podmiotów, o których mowa powyżej, w szczególności ze względu na: blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

9.05 Korzystanie z Serwisu jak i Aplikacji w Wersji Online związane jest z przechowywaniem na urządzeniu Użytkownika plików “COOKIES”, co odbywa się na zasadach opisanych w Polityce stosowania plików “COOKIES” opublikowanej na stronie http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/polityka-cookies. Dla rozpoczęcia korzystania z Serwisu jak i Aplikacji w Wersji Online, niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przechowywanie na urządzeniu Użytkownika plików “COOKIES”.

10. POUFNOŚĆ DANYCH

e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, platformy Odbierz PIT, Aplikacji oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

11. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU i KORZYSTANIE Z APLIKACJI

11.01 Dostęp do Serwisu w zakresie innym niż Aplikacja jest bezpłatny.

11.02 Dodatkowo Użytkownik Aplikacji w ramach korzystania z Aplikacji, może nieodpłatnie korzystać z Formularzy oznaczonych jako bezpłatne (0 zł). Aktualna lista bezpłatnych Formularzy znajduje się w Aplikacji.

11.03 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy, jest rejestracja Użytkownika w Aplikacji, podanie adresu e-mail oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Aplikacji po wypełnieniu pierwszego Formularza lub Użytkownik Aplikacji może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc > Zarejestruj się.

11.04 Użytkownik po zakończeniu rejestracji, otrzymuje na podany adres e-mail darmowy kod aktywacji na 3 PITy, umożliwiający rozliczenie trzech (3) płatnych ($) Formularzy. W tym okresie Użytkownik Aplikacji może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Aplikacji. Aktywacja kodu, o którym mowa powyżej jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

11.05 Aktywacja darmowego kodu na 3 PITy i używanie Aplikacji w okresie ich wykorzystania są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Aplikacji, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Użytkownika Aplikacji do konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po wykorzystaniu darmowego kodu na 3 PITy, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł), a pozostałe Formularze płatne ($) wymagają wniesienia opłaty zgodnie z pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

11.06 Darmowy kod aktywacji – na 3 PITy, o którym mowa w pkt 11.04 każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje tylko jeden (1) raz, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz w oparciu o użyty w Aplikacji nr NIP lub REGON.

11.07 Użytkownik Aplikacji poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w pkt 11.03, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file.

11.08 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają przesłanie komercyjnych informacji e-file, nie mają dostępu do adresów e-mail Użytkowników podanych podczas rejestracji.

11.09 Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie wyrejestrować z bazy Użytkowników Aplikacji swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać, Użytkownik Aplikacji powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", a znajdujący się w końcowej części przesyłanych listów od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@platnik.e-pity.pl.

11.10 W przypadku wyrejestrowania przez Użytkownika Aplikacji, o którym mowa w pkt. 11.09, e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Aplikacji. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Użytkownik traci możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji na warunkach opisanych w pkt. 11.02.

12. ROZLICZENIA, ODPŁATNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

12.01 W celu kontynuowania korzystania z Aplikacji w wybranym przez Użytkownika Aplikacji zestawie funkcjonalności, w zakresie innym niż bezpłatne korzystanie opisane w paragrafie 11, niezbędne jest opłacenie Formularzy oznaczonych jako płatne ($).

12.02 W przypadku każdego płatnego ($) Formularza wniesienie opłaty wymaga czynność wydrukowania lub wysłania deklaracji podatkowej, której wysyłka może odbywać się za pomocą sieci Internet (e-Deklaracje) lub dostarczenia Formularza za pośrednictwem platformy Odbierz PIT, przy czym wykonanie wszystkich tych czynności dla jednego (1) Formularza wymaga wniesienia tylko jednej (1) opłaty za dany Formularz.

12.03 Cena za jeden (1) płatny ($) Formularz, zależna jest od ilości deklaracji PIT Płatnika zamówionych w kupowanym pakiecie PITów. Użytkownik płaci mniej za jeden Formularz, im więcej ich jednorazowo zamawia. Szczegółową ofertę cenową opisano w Cenniku (www.platnik.e-pity.pl/cennik).

12.04 Wniesienia opłaty za płatny ($) formularz nie wymaga wystawienia deklaracji korygującej do Formularza, który wcześniej został już opłacony.

12.05 Prawo do wykorzystywania w sposób zgodny z warunkami Licencji zakupionych i nie wykorzystanych deklaracji PIT nie jest ograniczone czasowo. Formularze mogą być wykorzystane przez Użytkownika w Aplikacji w każdym momencie.

12.06 Aktualny stan ilości opłaconych i nie wykorzystanych Formularzy Użytkownik może odczytać w Aplikacji.

12.07 Płatności mogą być wykonane jednorazowo za pomocą usługi Premium SMS bądź w formie opłaty za pakiety Formularzy za pośrednictwem systemu płatności online lub w sposób tradycyjny – wpłata na konto bankowe e-file.

12.08 Płatności za pomocą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, NIP 7811733852. Spółka DialCom24 Sp. z o.o. w Poznaniu świadczy usługi zgodnie ze stosowanym przez tą spółkę regulaminem świadczenia usług, udostępnianym na stronach internetowych tejże spółki. Użytkownik dokonując płatności za pomocą Premium SMS, przed dokonaniem płatności, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika związane z płatnością wykonywaną za jego pośrednictwem, w tym związane z ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi wykonywanych za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. płatności.

12.09 W przypadku wysłania Premium SMS o poprawnej treści oraz braku SMS’a zwrotnego z kodem, lub otrzymania błędnego kodu aktywacji, Użytkownik, który kwestionuje poprawność przeprowadzonej płatności – powinien niezwłocznie przesłać na adres: serwis@platnik.e-pity.pl następujące informacje:
ID usługi, numer Premium SMS, numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS oraz godziny i daty wysyłki.
e-file dokona weryfikacji zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.

12.10 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności dokonywane w trybie płatności online dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, NIP 779-23-08-495. Spółka PayU S.A. w Poznaniu świadczy usługi zgodnie ze stosowanym przez tą spółkę regulaminem świadczenia usług, udostępnianym na stronach internetowych tejże spółki (http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow). Użytkownik dokonując płatności online, przed dokonaniem płatności, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika związane z płatnością wykonywaną za jego pośrednictwem, w tym związane z ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi wykonywanych za pośrednictwem PayU S.A. płatności.

12.11 Szczegóły dokonywania płatności mogą być zawarte w Cenniku Opłat dostępnym pod adresem www.platnik.e-pity.pl/cennik.

12.12 Użytkownikom, którzy wniosą opłatę za pakiety Formularzy płatnych ($), wystawiane są faktury. W związku z powyższym Użytkownik podczas Rejestracji powinien wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar otrzymywać fakturę zobligowany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających jej wystawienie.

12.13 Faktura udostępniana jest Użytkownikowi w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku w panelu Użytkownika oraz przesyłana pocztą e-mail. Użytkownik może zaznaczyć w panelu Użytkownika, by faktury były mu przesyłane w sposób tradycyjny, (wydruku) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura może być przesłana przez e-file także przy zastosowaniu innego formatu zapisu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Zmiana formatu pliku przesyłanych faktur czy zmiana sposobu przesyłania bądź udostępniania Uczestnikom faktur w formie elektronicznej, nie stanowi zmiany Regulaminu.

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

13.01 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file.

13.02 W odniesieniu do usług świadczonych przez e-file w ramach Serwisu, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile świadczenie usług rozpoczęto za zgodą Użytkownika, przed upływem tego terminu.

13.04 e-file dopuszcza możliwość zwrotu opłaty za wniesione, a nie wykorzystane, przez Użytkownika w Aplikacji Formularze. W takiej sytuacji Użytkownik składa prośbę pisemną do e-file, która zostanie rozpatrzona. Warunkiem bez którego nie będzie możliwe rozpatrzenie powyższej prośby, jest przekazanie bazy danych Aplikacji w celu zweryfikowania ilości opłaconych już i wykorzystanych Formularzy.

14. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Aplikacji regulowane są każdorazowo w Licencji.

14.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

14.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

14.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

14.05 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą (tj. podmiotu, który korzysta usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową), ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia związanego ze świadczonymi przez e-file na rzecz Użytkownika będącego przedsiębiorcą usługami. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

15. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

15.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisie, poza ofertą zawarcia umowy Licencji w stosunku do oferowanej w Serwisie Aplikacji, jak również poza ofertą świadczenia przez e-file usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisu w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

15.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów zarówno w samym Serwisie jak i Aplikacji, a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami dokumentów, druków, formularzy, umów, pism, deklaracji itp.

15.03 Formularze, druki, umowy, pisma i deklaracje udostępniane są jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

15.04 Ze względu na niepowtarzalność każdej z czynności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany wzór dokumentu, druk, formularz, umowa czy deklaracja została zastosowana odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Użytkownika wzorów udostępnionych dokumentów w tym formularzy, druków, umów, pism i deklaracji.

15.05 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w punkcie poprzednim dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na serwisie lub w Aplikacji.

15.06 e-file nie udziela Użytkownikowi gwarancji, że zastosowany wzór dokumentu będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego, indywidualnego wykorzystania lub użycia wzoru dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

15.07 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

16. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

16.02 W stosunku do Użytkownika, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

16.03 W stosunku do Użytkownika Aplikacji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawiązuje się pomiędzy e-file a Użytkownikiem, zostaje zawarta na podstawie Regulaminu i Umowy Licencyjnej zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia w którym wykorzystał on wszystkie opłacone Formularze Płatne. Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej.

16.04 Umowa może zostać rozwiązana przez e-file za wypowiedzeniem, z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Dla wypowiedzenia umowy przez e-file wystarczające jest wysłanie przez e-file oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail Użytkownika Aplikacji wskazany w czasie wnoszenia opłaty za Formularze płatne.

16.05 Jeżeli umowa, o której mowa powyżej została wypowiedziana przez e-file ze względu na naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie może ponownie korzystać z Serwisu a Użytkownik Aplikacji – z Aplikacji bez zgody e-file.

16.06 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z Serwisu lub Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez wypowiedzenia.

17. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

17.01 Korzystanie z Serwisu nie generuje obowiązku zapłaty ze strony konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2004 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.). Aplikacja dostępna w serwisie nie jest usługą skierowaną do konsumentów.

17.02 Informacje na temat umowy zawartej na odległość z Użytkownikiem będącym konsumentem zamieszczone są na stronie:

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin.

18.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

18.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

18.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji: 1 listopada 2016 r.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.