1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na udostępnianiu treści w Serwisie oraz udostępnianiu Programu. Wszelkie prawa do Serwisu, treści w nim publikowanych oraz Programu przysługują e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Programu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do Programu, który może pobrać na własne urządzenie, a ponadto do treści zamieszczanych w Serwisie przez e-file bądź przez podmioty trzecie. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisu, dochodzi poprzez akceptację postanowień Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu musi zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treść. 1.07 Do zawarcia umowy w zakresie korzystania z Programu, wymaga akceptacji Licencji.

1.08 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik Serwisu] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa), na podstawie niniejszego Regulaminu, jak również podmiot korzystający z Serwisu w zakresie, w jakim dla korzystania z Serwisu nie jest wymagana Rejestracja; dla celów regulaminu Użytkownik Serwisu zwany jest Użytkownikiem.

2.03 [Użytkownik Programu] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file Umowę oraz dodatkowo zawarł z e-file umowę o korzystanie z Programu.

2.04 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.05 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

2.06 [Program] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy e-pity Płatnika -przeznaczony do przygotowywania, wypełniania, wysyłania lub pobrania udostępnianych w ramach programu, jak i w Serwisie formularzy, niezbędnych m. in. w procedurach podatkowych, administracyjnych, czy w innych sytuacjach działalności gospodarczej, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego bądź nieodpłatnego korzystania z Programu, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Program rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym e-pity Płatnika umożliwia wypełnienie określonych formularzy, a które to pliki pobrane są wraz z Programem, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu; a także poszczególne Funkcjonalności Programu; przez Program rozumie się także Program e-pity płatnika Server umożliwiający Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności REST API; Program jak i jej części stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)).

2.07 [Licencja] – (także jako Umowa Licencji) oznacza umowę licencyjną zawieraną przez Użytkownika z e-file na korzystanie z Programu, zawieraną przez strony w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Programu. Licencja na korzystanie z Programu udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Programu, a Użytkownik, aby rozpocząć korzystanie z Programu, winien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Programu jest ponadto opublikowana pod adresem: http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja, a chwilą zawarcia umowy licencyjnej Użytkownik staje się jednocześnie Użytkownikiem Programu.

2.08 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.09 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file serwis internetowy udostępniony w domenie lub subdomenie internetowej: platnik.e-pity.pl, za pomocą którego e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz udostępnia Program.

2.10 [Program e-pity płatnika Server] - oznacza Aplikację, która umożliwia Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności REST API. Funkcjonalność ta wykorzystuje metody GET oraz POST protokołu HTTP.

2.11 [PITy Płatnika] – wzory deklaracji udostępnione w Programie o oznaczeniu: PIT-4R, PIT-8C/8CZ, PIT-8AR, PIT-11/ PIT-11Z, PIT-40/40Z, PIT-R/RZ, IFT-1/IFT-1R.

2.12 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Programie, (w tym także PITy Płatnika), który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport (XML, PDF) poza Program; PITy Płatnika, wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem oraz niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, dokumentów typu wnioski, podania, odwołania itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Programu i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

2.13 [Odbierz PIT] – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem https://odbierz-pit.pl za pośrednictwem, której Użytkownik Programu, może dostarczać deklaracje podatkowe w formacie elektronicznym – w formie zakodowanych i podpisanych w sposób, umożliwiający ich wysyłkę za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plików PDF i XML, a podatnik odbierać deklaracje podatkowe do niego skierowane.

2.14 [Funkcjonalności Programu] - wszelkie uproszczenia programistyczne do przeprowadzanych w Programie rozliczeń, obliczeń w wypełnianych formularzach, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z korzystaniem z Programu, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w Programie lub w związku działaniem zainstalowanego Programu.

2.15 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Użytkownika na wzorach formularzy udostępnionych w Programie w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl/e-deklaracje/).

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i poza oferowanymą w serwisie Programem jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisu oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisie, przy czym dostęp do ww. oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość pobrania Program na własne urządzenie.

3.02. Dostęp do Programu jest odpłatny. Odpłatny dostęp do Programu stanowi ofertę adresowaną wyłącznie do Przedsiębiorców.

3.03 Korzystanie z Programu wymaga rejestracji w Programie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Programu zgodnie z postanowieniami paragrafu 11.

3.04 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.05 Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.06 Użytkownikami Programu po zawarciu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, mogą być wyłącznie Przedsiębiorstwa, w szczególności osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.07 Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU

4.01 Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www), programu do obsługi poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail.

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, jak również w celu korzystania z Programu, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (wersja 8 oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Programu w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie lub, które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.04 Użytkownik ma prawo pobrać oferowany przez e-file Program z Serwisu i zapisać ją oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Do rozpoczęcia korzystania z Programu niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.

5.05 Zawarcie jednej Umowy Licencji na Program nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych Programów czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do Programu, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Program stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Programu, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

6. PROGRAM

6.01 Program udostępniana jest przez e-file w Serwisie. Użytkownik może pobrać Program z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Programu na własnym urządzeniu Użytkownika.

6.02 Użytkownik może korzystać z Programu w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności.

6.03 Zasady korzystania z Programu niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji (https://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/).

6.04 Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Użytkownikiem a e-file na korzystanie z określonego Programu dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie instalacji Programu przez Użytkownika.

7. REKLAMY I LINKI

7.01 W ramach Serwisu, jak również w ramach Programu, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

7.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

8.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Programem, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie akceptacji licencji Programu lub wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Programu bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8.06 Użytkownik, który chce skorzystać z funkcjonalności Odbierz PIT i za pośrednictwem tej platformy dostarczyć deklaracje PIT do swoich pracowników powierza e-file przetwarzanie wpisanych do Programu danych osobowych w zakresie: imienia, adresu e-mail i nr telefonu oraz daty urodzenia, które są niezbędne do bezpiecznej autoryzacji logowania na Odbierz PIT przez pracownika.  

8.07 Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z serwisów www - znajdują się w Polityce Cookies.

8.08 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Programu uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Programu (w ustawieniach aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Użytkownik wprowadza do Formularzy oraz wprowadzanych przez użytkowników platformy Odbierz PIT.

8.09 Korzystanie z Programu przez Użytkownika nie wiąże się ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie niż wskazanym powyżej, a wszelkie dane wprowadzane do Programu w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika formularza mogą zostać przez Użytkownika zapisane w przestrzeni dysku Użytkownika, bądź za pomocą tzw. Usługi zapisu danych w chmurze, świadczonej przez podmioty trzecie i nie są zapisywane ani przechowywane na serwerach bądź innych urządzeniach e-file.

8.10 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.11 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.12 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/.

8.13 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Programu lub Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

9. POUFNOŚĆ DANYCH

e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, platformy Odbierz PIT, Programu oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU i KORZYSTANIE Z PROGRAMU

10.01 Dostęp do Serwisu w zakresie innym niż Program jest bezpłatny.

10.02 Dodatkowo Użytkownik Programu w ramach korzystania z Programu, może nieodpłatnie korzystać z Formularzy oznaczonych jako bezpłatne (0 zł). Aktualna lista bezpłatnych Formularzy znajduje się w Programie. Dozwolone jest także nieodpłatne korzystanie z darmowych funkcji Programu e-pity płatnika Server - wykazanych w dokumentacji API.

10.03 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy oraz darmowych funkcji Programu e-pity płatnika Server, jest rejestracja Użytkownika w Programie, podanie adresu e-mail oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Programie po wypełnieniu pierwszego Formularza lub Użytkownik Programu może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc > Zarejestruj się. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, dopuszczalnym jest odpłatne korzystanie z usługi bez aktywacji darmowego kodu i bez konieczności rejestracji w powyższej formie.

10.04 Użytkownik po zakończeniu rejestracji, otrzymuje na podany adres e-mail darmowy kod aktywacji na 3 PITy, umożliwiający rozliczenie trzech (3) płatnych ($) Formularzy. W tym okresie Użytkownik Programu może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Programu. Aktywacja kodu, o którym mowa powyżej jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

10.05 Aktywacja darmowego kodu na 3 PITy i używanie Programu w okresie ich wykorzystania są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Programu, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Użytkownika Programu do konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po wykorzystaniu darmowego kodu na 3 PITy, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Programu, Użytkownik ma możliwość korzystania z Programu wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł), a pozostałe Formularze płatne ($) wymagają wniesienia opłaty zgodnie z pkt. 11 niniejszego Regulaminu.

10.06 Darmowy kod aktywacji – na 3 PITy, o którym mowa w pkt 10.04 każdemu Użytkownikowi Programu przysługuje tylko jeden (1) raz, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz w oparciu o użyty w Programie nr NIP lub REGON.

10.07 Użytkownik Programu poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w pkt 10.03, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file.

10.08 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają przesłanie komercyjnych informacji e-file, nie mają dostępu do adresów e-mail Użytkowników podanych podczas rejestracji.

10.09 Użytkownik Programu może w każdym momencie wyrejestrować z bazy Użytkowników Programu swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać, Użytkownik Programu powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", a znajdujący się w końcowej części przesyłanych listów od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@platnik.e-pity.pl.

10.10 W przypadku wyrejestrowania przez Użytkownika Programu, o którym mowa w pkt. 10.09, e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Programu. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Użytkownik traci możliwość bezpłatnego korzystania z Programu na warunkach opisanych w pkt. 10.02.

11. ROZLICZENIA, ODPŁATNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU

11.01 W celu kontynuowania korzystania z Programu w wybranym przez Użytkownika Programu zestawie funkcjonalności, w zakresie innym niż bezpłatne korzystanie opisane w paragrafie 10, niezbędne jest opłacenie Formularzy oznaczonych jako płatne ($).

11.02 W przypadku każdego płatnego ($) Formularza wniesienie opłaty wymaga czynność wydrukowania lub wysłania deklaracji podatkowej, której wysyłka może odbywać się za pomocą sieci Internet (e-Deklaracje) lub dostarczenia Formularza za pośrednictwem platformy Odbierz PIT, przy czym wykonanie wszystkich tych czynności dla jednego (1) Formularza wymaga wniesienia tylko jednej (1) opłaty za dany Formularz.

11.03 Cena za jeden (1) płatny ($) Formularz, zależna jest od ilości deklaracji PIT Płatnika zamówionych w kupowanym pakiecie PITów. Użytkownik płaci mniej za jeden Formularz, im więcej ich jednorazowo zamawia. Szczegółową ofertę cenową opisano w Cenniku (www.platnik.e-pity.pl/cennik).

11.04 Wniesienia opłaty za płatny ($) formularz nie wymaga wystawienia deklaracji korygującej do Formularza, który wcześniej został już opłacony.

11.05 Prawo do wykorzystywania w sposób zgodny z warunkami Licencji zakupionych i nie wykorzystanych deklaracji PIT nie jest ograniczone czasowo. Formularze mogą być wykorzystane przez Użytkownika w Programie w każdym momencie.

11.06 Aktualny stan ilości opłaconych i nie wykorzystanych Formularzy Użytkownik może odczytać w Programie.

11.07 Płatności mogą być wykonane jednorazowo za pomocą usługi Premium SMS bądź w formie opłaty za pakiety Formularzy za pośrednictwem systemu płatności online lub w sposób tradycyjny – wpłata na konto bankowe e-file.

11.08 Płatności za pomocą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file przez spółkę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-133, przy al. Jana Pawła II 22, KRS 0000253675.

11.09 W przypadku wysłania Premium SMS o poprawnej treści oraz braku SMS’a zwrotnego z kodem, lub otrzymania błędnego kodu aktywacji, Użytkownik, który kwestionuje poprawność przeprowadzonej płatności – powinien niezwłocznie przesłać na adres: serwis@platnik.e-pity.pl następujące informacje:
ID usługi, numer Premium SMS, numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS oraz godziny i daty wysyłki.
e-file dokona weryfikacji zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.

11.10 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności dokonywane w trybie płatności online dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, NIP 779-23-08-495. Spółka PayU S.A. w Poznaniu świadczy usługi zgodnie ze stosowanym przez tą spółkę regulaminem świadczenia usług, udostępnianym na stronach internetowych tejże spółki (https://www.payu.pl/regulamin). Użytkownik dokonując płatności online, przed dokonaniem płatności, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika związane z płatnością wykonywaną za jego pośrednictwem, w tym związane z ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi wykonywanych za pośrednictwem PayU S.A. płatności.

11.11 Szczegóły dokonywania płatności mogą być zawarte w Cenniku Opłat dostępnym pod adresem www.platnik.e-pity.pl/cennik.

11.12 Użytkownikom, którzy wniosą opłatę za pakiety Formularzy płatnych ($), wystawiane są faktury. W związku z powyższym Użytkownik podczas Rejestracji powinien wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar otrzymywać fakturę zobligowany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających jej wystawienie.

11.13 Faktura udostępniana jest Użytkownikowi w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku w panelu Użytkownika oraz przesyłana pocztą e-mail. Użytkownik może zaznaczyć w panelu Użytkownika, by faktury były mu przesyłane w sposób tradycyjny, (wydruku) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura może być przesłana przez e-file także przy zastosowaniu innego formatu zapisu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Zmiana formatu pliku przesyłanych faktur czy zmiana sposobu przesyłania bądź udostępniania Uczestnikom faktur w formie elektronicznej, nie stanowi zmiany Regulaminu.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.01 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file.

12.02 W odniesieniu do usług świadczonych przez e-file w ramach Serwisu, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile świadczenie usług rozpoczęto za zgodą Użytkownika, przed upływem tego terminu.

12.03 e-file dopuszcza możliwość zwrotu opłaty za wniesione, a nie wykorzystane, przez Użytkownika w Programie Formularze. W takiej sytuacji Użytkownik składa prośbę pisemną do e-file, która zostanie rozpatrzona. Warunkiem bez którego nie będzie możliwe rozpatrzenie powyższej prośby, jest przekazanie bazy danych Programu w celu zweryfikowania ilości opłaconych już i wykorzystanych Formularzy.

13. REKLAMACJE - RĘKOJMIA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Programu regulowane są każdorazowo w Licencji.

13.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

13.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

13.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.05 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego Przedsiębiorcą (tj. podmiotu, który korzysta usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową), ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia związanego ze świadczonymi przez e-file na rzecz Użytkownika będącego Przedsiębiorcą usługami. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

14. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

14.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisie, poza ofertą zawarcia umowy Licencji w stosunku do oferowanego w Serwisie Programu, jak również poza ofertą świadczenia przez e-file usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisu w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

14.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów zarówno w samym Serwisie jak i w Programie, a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami dokumentów, druków, formularzy, umów, pism, deklaracji itp.

14.03 Formularze, druki, umowy, pisma i deklaracje udostępniane są jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

14.04 Ze względu na niepowtarzalność każdej z czynności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany wzór dokumentu, druk, formularz, umowa czy deklaracja została zastosowana odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Użytkownika wzorów udostępnionych dokumentów w tym formularzy, druków, umów, pism i deklaracji.

14.05 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w punkcie poprzednim dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na serwisie lub w Programie.

14.06 e-file nie udziela Użytkownikowi gwarancji, że zastosowany wzór dokumentu będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego, indywidualnego wykorzystania lub użycia wzoru dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

14.07 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

15. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

15.02 W stosunku do Użytkownika, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

15.03 W stosunku do Użytkownika Programu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawiązuje się pomiędzy e-file a Użytkownikiem, zostaje zawarta na podstawie Regulaminu i Umowy Licencyjnej zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia w którym wykorzystał on wszystkie opłacone Formularze Płatne. Użytkownikowi Programu nie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej.

15.04 Umowa może zostać rozwiązana przez e-file za wypowiedzeniem, z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Dla wypowiedzenia umowy przez e-file wystarczające jest wysłanie przez e-file oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail Użytkownika Programu wskazany w czasie wnoszenia opłaty za Formularze płatne.

15.05 Jeżeli umowa, o której mowa powyżej została wypowiedziana przez e-file ze względu na naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie może ponownie korzystać z Serwisu a Użytkownik Programu – z Programu bez zgody e-file.

15.06 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z Serwisu lub Programu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez wypowiedzenia.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie http://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin.

16.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

16.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

16.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, według siedziby e-file.