Jak wypełnić - Informacje IFT

Wystaw informacje IFT-1/IFT-1R w e-pity Płatnika

Informacje IFT sporządzane są w związku z wypłatami pieniężnymi o charakterze międzynarodowym. Rodzaj informacji zależy od tego, jakiego rodzaju wypłata ma miejsce. Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Informacja IFT-1/IFT-1R – to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydenci). Przekazywana jest zarówno nierezydentom, jak i organom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Związana jest ona z wypłatami dochodów m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzeniem dyrektorów działalności artystycznej i sportowej, emerytury i renty, żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego.

Informację IFT-1/IFT-1R należy przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Dostarcza się ją wyłącznie elektronicznie. Termin na przekazanie informacji podatnikowi jest niezależny od tego, czy wybierze się formę elektroniczną, czy też papierową (dokument drukowany). W obu przypadkach jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tymi terminami, informację należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Natomiast informacja IFT-3/IFT-3R to informacja o niektórych przychodach kapitałowych. Sporządza się ją przy wypłatach na rzecz odbiorców płatności, którzy ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów:

  • w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
  • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

Informacja IFT-3/IFT-3R dotyczy przychodów (dochodów) m.in. z tytułu:

  • z odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub stawianych do dyspozycji związanych z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, a w szczególności odsetek lub dyskonta ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat z tytułu opóźnionej zapłaty;
  • z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedaży, zwrotu lub umorzenia powyższych wierzytelności.

IFT-3/IFT-3R przekazuje się faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy oraz organowi skarbowemu właściwemu ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Sporządza się go do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego albo w razie zaprzestania działalności przed tym terminem, w terminie do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktycznego lub pośredniego odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Forma sporządzenia informacji IFT

IFT-1/IFT-1R informację złożyć należy w formie elektronicznej. Od 2019 r. nie ma znaczenia ilośćzatrudnianych osób w firmie - nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT w formie drukowanej. 

IFT-3/IFT-3R złożyć można do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Faktyczny lub pośredni odbiorca może otrzymać informację zarówno w formie elektronicznej, jak i dokument drukowany.

Oba druki IFT nie wymagają dla ich wysyłki elektronicznej użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, o ile sporządza je podatnik - osoba fizyczna/przedsiębiorca. Wystarczającym jest ich podpisanie pięcioma danymi autoryzującymi płatnika:

  • identyfikatorem podatkowym NIP albo PESEL;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wskazaną w jednym z ośmiu zeznań podatkowych za dwa lata wcześniejszym niż rok przesyłania PIT-R albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono jednego z tych zeznań podatkowych.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.