Wyliczy i wypełnij IFT-1/IFT-1R w programie e-pity

Dokumenty IFT wystawiane są w przypadku pobrania w Polsce ryczałtowego podatku od wypłat przekazywanych lub udostępnianych nierezydentom. Rodzaj informacji zależy od tego, jakiego rodzaju wypłata ma miejsce. Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Oznacza to jednocześnie, że jeśli osoba posiadająca obywatelstwo lub miejsce zamieszkania za granicą zostanie uznana w Polsce za polskiego rezydenta podatkowego – wówczas podlega ona w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie należy takiej osobie wystawiać IFT, lecz – co do zasady - PIT-11.  

Polski rezydent podatkowy to osoba która w Polsce przebywa ponad 183 dni w roku lub przez okres krótszy – gdy posiada w Polce centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Płatnicy wypłacający świadczenia na rzecz zagranicznych podatników kontrolować powinni certyfikaty rezydencji i gromadzić je oraz dokumenty potwierdzające zasady opodatkowania wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wystawiane dokumenty IFT nie są jedynymi dokumentami, jakie znaleźć powinny się w dokumentacji podatnika. Rodzaj dokumentacji zależeć będzie od rodzaju świadczeń i wartości wypłaty.

Na rzecz nierezydentów wystawić należy:

1. Informację IFT-1/IFT-1R – to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydenci). Przekazywana jest zarówno nierezydentom, jak i organom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Związana jest ona z wypłatami dochodów m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzeniem dyrektorów działalności artystycznej i sportowej, emerytury i renty, żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego.

Informacja IFT-1/IFT-1R należy przekazać do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Dostarcza się ją wyłącznie elektronicznie. Termin na przekazanie informacji podatnikowi jest niezależny od tego, czy wybierze się formę elektroniczną, czy też papierową (dokument drukowany). W obu przypadkach jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tymi terminami, informację należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. informację IFT-1/IFT-1R - to informacja o niektórych przychodach kapitałowych. Sporządza się ją przy wypłatach na rzecz odbiorców płatności, którzy ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów:

 • w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych. 

Zarówno IFT-1/IFT-1R złożyć należy w formie elektronicznej. Nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie - nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT w formie drukowanej. 

Oba druki IFT nie wymagają dla ich wysyłki elektronicznej użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, o ile sporządza je podatnik - osoba fizyczna/przedsiębiorca. Wystarczającym jest ich podpisanie pięcioma danymi autoryzującymi płatnika:

 • identyfikatorem podatkowym NIP albo PESEL;
 • imieniem (pierwszym);
 • nazwiskiem;
 • datą urodzenia;
 • kwotą przychodu wskazaną w jednym z ośmiu zeznań podatkowych za dwa lata wcześniejszym niż rok przesyłania PIT-R albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z tych zeznań podatkowych.

W stosunku do podatników, informacje te można przekazać zarówno elektronicznie, jak i w formie drukowanej. 

Zwrot podatku na rzecz nierezydentów

Po zapłacie podatku ryczałtowo w Polsce i wystawieniu IFT-1, możliwe jest ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku. Wniosek o zwrot podatku może złożyć:

1. podatnik, w tym podatnik, nie będący polskim rezydentem podatkowym, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce (tzn. odktórego pobrany został podatek PIT),
2. płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku

Zwrot podatku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku.

IFT-1R a PIT-4R/PIT-8AR

Wystawienie informacji IFT-1 nie wpływa na wystawienie informacji zbiorczej PIT-4R. Pobrany ryczałtem podatek z tytułu wypłat na rzecz nierezydentów  nie podlega wykazaniu w deklaracji rocznej płatnika o zaliczkach na dany rok podatkowy.

Kwoty wykazywane na IFT trafiają na zbiorczą deklarację roczną PIT-8AR. W sytuacji, gdy przychody nierezydenta będą na mocy umów międzynarodowych zwolnione w Polsce z podatku PIT-8AR pozostanie pusty. Wynika to z tego, że wskazuje się na nim wyłącznie kwoty pobieranego i wpłacanego podatku, a nie kwoty wypłat na rzecz nierezydentów.

IFT-1R a PIT-11

Informacja IFT jest komplementarna do informacji PIT-11. Jeśli płatność rozliczana jest na rzecz nierezydenta – wystawić należy IFT, jeśli na rzecz rezydenta – PIT-11. Nie może zdarzyć się tak, że podatek pobrany od wypłaty trafi do dwóch informacji jednocześnie.

IFT-1R a PIT roczny

Zasadą jest, że osoba otrzymująca IFT nie może złożyć rocznej deklaracji PIT w Polsce, rozlicza się natomiast dodatkowo w swoim kraju.
Od powyższej zasady istnieją wyjątki. Jeżeli podatnicy, będący osobami fizycznymi:

1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i

2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

uzyskane przychody, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, opodatkować według skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy, traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. W efekcie:

 • Płatnik nie przyjmuje takiego oświadczenia w trakcie roku,
 • Płatnik pobiera ryczałtowy podatek (nawet posiadając oświadczenie od zatrudnionego, nie może pobierać podatku według stawki jak dla rezydentów podatkowych), a na koniec roku wystawia informację IFT-1R,
 • Podatnik – nierezydent występuje do swojego kraju o certyfikat rezydencji,
 • Posiadając certyfikat może w Polsce złożyć e-deklarację PIT i rozliczyć się jak polski rezydent podatkowy.

Dodatkowo m.in. w przypadku umów o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy czy telepracy – podatek nie jest pobierany ryczałtem – w tej sytuacji rozliczenia nierezydentów dokonuje się według zasad krajowych i przychody ujmuje się na PIT-11 (oraz na PIT-4R).