Jak eliminować błędy w drukach PIT wystawianych przez płatników?

PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R mogą zawierać szereg błędów. Błędy wynikać mogą z niewłaściwie dokonanych obliczeń, nieprawidłowości przekazanych płatnikowi danych jak i danych osobowych omyłkowo wpisanych w poszczególnych zeznaniach i informacjach. Wszystkie te nieprawidłowości można eliminować zgodnie z przyjętymi regułami.

Każdą z informacji i zeznań wskazanych powyżej składa się zgodnie ze stanem faktycznym danego roku podatkowego. Możliwa jest zatem ich korekta w przypadku, gdy w związku z błędem obliczeniowym wskazane zostały inne wartości i kwoty niż te, które wynikają z ostatecznych rozliczeń danego roku.

Jeśli płatnik błędnie pobiera zaliczki, składki lub wypłaca wynagrodzenia lub inne kwoty w niewłaściwej wysokości oraz gdy popełnia inne błędy w trakcie roku, w deklaracjach i informacjach PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C, ma on dokonać odpowiedniego rozliczenia tych kwot. Podstawą jest oczywiście odpowiednie uzdrowienie sytuacji, a zatem zapłata dodatkowych kwot zaliczek na podatek, wypłata zaległego wynagrodzenia itd. W takim przypadku korekcie podlegają wyłącznie te pozycje deklaracji i informacji, które wskazują na kwoty należne za dany rok. Korekty nie przeprowadza się w informacjach, w których mowa jest o kwotach faktycznie wypłaconych lub zaliczkach faktycznie pobranych.

Na przykład
Nie podlega korekcie PIT-11 w zakresie nieprawidłowo pobranej zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 jest bowiem informacją, która pokazuje kwoty faktycznie zapłacone – przekazane na rzecz organu podatkowego. Korektą objąć należy w takim przypadku natomiast PIT-4R, w którym wykazano kwoty należnych zaliczek na podatek dochodowy. Korekta nie obejmie natomiast pozycji tego PIT-4R, które wskazują zaliczki faktycznie zapłacone.

Zapłata odsetek za zwłokę nie wymaga korygowania informacji płatnika. Korekta możliwa jest natomiast w przypadku błędów w danych osobowych, np. numerze NIP, PESEL, danych dotyczących nazwiska, adresu. Płatnik ma możliwość korygowania zeznań i informacji w przypadku, gdy dane na nim różnią się od tych, które powinien był wykazać w informacji. Korekta obejmuje co do zasady egzemplarze przekazywane organowi podatkowemu, jak i rozliczanemu podatnikowi.

Zagrożenie karą za błędy w drukach płatnika

Płatnik podlegać może karze nie tylko za zapłatę podatku w niewłaściwej wysokości lub niezapłacenie w ogóle zaliczek na podatek. Jeżeli płatnik składa nieprawdziwe informacje podatkowe podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Osobna kara grozi za nieskładanie w ogóle informacji lub zeznań przez płatnika i nieinformowanie organu podatkowego lub rozliczanego podatnika poprzez te druki o kwotach podlegających rozliczeniu przez płatnika.

Korekta niezłożonej informacji

Nie da się skorygować opóźnienia w dostarczaniu informacji lub zeznania podatkowego. Korekta służy eliminowaniu błędów, a nie faktu opóźnień w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika.

Zasady korekty druków PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R

Błąd na informacji lub zeznaniu płatnika korygowany jest poprzez przesłanie tego samego druku (w tej samej wersji, obowiązującej w chwili pierwotnego składania), ze wskazaniem, że jest to korekta zeznania lub informacji (na druku znajduje się pozycja– złożenie zeznania/korekta zeznania).

Korygowany druk przesyłany jest w jednej z dowolnych form wysyłki (papierowa - przekazywana osobiście, Pocztą Polską, elektroniczna), tak samo jak druk pierwotny.

Nie trzeba wybierać tej samej formy, jaką wysyłano pierwotną informację lub zeznanie. Nie trzeba dołączać do PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (druk ORD/ZU). 

UWAGA: Tak samo, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną, formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Korekta rozliczenia płatnika a obniżone odsetki za zwłokę

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, wynoszącą 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Odsetki za zwłokę obciążają również płatników, stąd zasady korekty i stosowania obniżonych odsetek za zwłokę dotyczą również rozliczeń przeprowadzonych przez płatników podatku dochodowego.

Typowe błędy popełniane w informacjach płatników

Do typowych błędów zaliczyć można:

  • wpisanie kwoty przychodu, która powinna być wypłacona w danym roku (kwotę należną) a nie kwotę otrzymaną faktycznie,
  • wskazanie kwoty, które powinny być w danym roku wypłacone, mimo że występują zaległości z ich wypłatami; ujęciu w informacjach co do zasady podlegają kwoty wypłacone, a nie kwoty należne chyba, że deklaracja lub informacja podatkowa wyraźnie wskazuje, że ująć w niej należy kwotę należną do wypłaty,
  • w przypadku PIT-11 – błędem jest, gdy płatnik zatrudnia jednego pracownika na podstawie dwóch umów i wypełnia więcej niż jeden PIT-11; zasadą w tym przypadku jest, że skoro występuje jeden płatnik i jeden podatnik – to wystawić należy jeden PIT-11,
  • płatnik informuje o zaliczkach, których faktycznie nie pobrał lub pobrał ale nie wpłacił na rachunek organu skarbowego (błąd dotyczy głównie PIT-11 przekazywanego podatnikowi),
  • błędy w naliczaniu kosztów podatkowych, a w konsekwencji – zaliczek na podatek; na płatniku ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich oświadczeń, które pozwolą ustalić prawidłową wysokość kosztów uzyskania przychodów, do których potrącania jest on uprawniony w imieniu rozliczanego podatnika.