Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-R

Rozlicz PIT-8AR w e-pity Płatnika

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowi załącznik do informacji PIT-11. Nie jest ona składana samodzielnie, stąd też zawsze będzie sporządzana i przekazywana razem z powyższymi deklaracjami. PIT-R wysyła się zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika. Jest podstawą dla prawidłowego sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklarację PIT-R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Terminy sporządzenia i przekazania PIT-R

Termin sporządzenia i przekazania PIT-R zbiega się z terminem przekazania PIT-11. Załącznik PIT-R należy przekazać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi. Termin na przekazanie deklaracji podatnikowi jest niezależny od tego, czy wybierze się formę elektroniczną, czy też papierową (dokument drukowany). W obu przypadkach jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Natomiast jeżeli podatnik zdecyduje, że PIT-R chce wysłać do urzędu skarbowego w formie drukowanej, to dokonać tego musi do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed styczniem lub lutym – PIT-R należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności.

Jeżeli ostatnim dniem terminu wysyłki jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie PIT-R uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku wysyłki elektronicznej z potwierdzeniem odbioru (UPO) lub w przypadku wysłania PIT-R za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym, za datę doręczenia deklaracji uznać należy termin wysłania deklaracji, a nie datę jej wpływu do organu podatkowego.

Forma PIT-R

W przypadku biur rachunkowych oraz podmiotów pełniących rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz więcej niż 5 osób, PIT-R złożyć należy w formie elektronicznej. W przypadku mniejszego płatnika – pełniącego tę rolę dla nie więcej niż 5 podatników – dopuszczalne jest albo złożenie go w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej.

Elektroniczne złożenie PIT-R nie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczającym jest podpisanie deklaracji podatkowej, do której załączany jest PIT-R pięcioma danymi autoryzującymi płatnika:

  • identyfikatorem podatkowym NIP albo PESEL;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wskazaną w jednym z ośmiu zeznań podatkowych za dwa lata wcześniejszym niż rok przesyłania PIT-R albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono jednego z tych zeznań podatkowych.

Przychody wykazywane na PIT-R

Za pomocą PIT-R wykazać należy przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, w tym również kwoty zwolnione z podatku:

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.