Wyliczy i wypełnij PIT-R w programie e-pity

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowi załącznik do informacji PIT-11. Nie jest ona składana samodzielnie, stąd też zawsze będzie sporządzana i przekazywana razem z powyższymi deklaracjami. PIT-R wysyła się zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika. Jest podstawą dla prawidłowego sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklarację PIT-R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Terminy sporządzenia i przekazania PIT-R

Termin sporządzenia i przekazania PIT-R zbiega się z terminem przekazania PIT-11. Załącznik PIT-R należy przekazać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym za pomocą internetu - elektronicznie. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed styczniem lub lutym – PIT-R należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności. PIT-R dla podatnika przekazuje się do końca lutego - elektronicznie lub w formie drukowanej. 

Jeżeli ostatnim dniem terminu wysyłki jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie PIT-R uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Za datę doręczenia deklaracji uznać należy termin wysłania deklaracji, a nie datę jej wpływu do organu podatkowego.

Forma PIT-R

PIT-R złożyć należy w formie elektronicznej. Elektroniczne złożenie PIT-R nie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczającym jest podpisanie deklaracji podatkowej, do której załączany jest PIT-R pięcioma danymi autoryzującymi płatnika:

  • identyfikatorem podatkowym NIP albo PESEL;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wskazaną w jednym z ośmiu zeznań podatkowych za dwa lata wcześniejszym niż rok przesyłania PIT-R albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono jednego z tych zeznań podatkowych.

Przychody wykazywane na PIT-R

Za pomocą PIT-R wykazać należy przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, w tym również kwoty zwolnione z podatku:

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.