Wyliczy i wypełnij PIT-8AR w programie e-pity

Deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych przesyłają płatnicy podatku, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek. Deklaracja nie jest wysyłana do podatników, od których podatek został pobrany – przekazuje się ją wyłącznie do organu podatkowego właściwego ze względu na płatnika podatku. Deklarację PIT-8AR wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Terminy sporządzenia PIT-8AR

Deklarację PIT-8AR sporządza się do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W przypadku płatników którzy zakończyli działalność gospodarczą w trakcie roku lub po jego zakończeniu ale przed końcem stycznia – deklarację sporządza się do dnia zakończenia działalności. W przypadku, gdy ostatnim dniem terminu wysyłki jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie PIT-8AR uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku wysyłki elektronicznej z otrzymanym urzędowym poświadczeniem odbioru uznać należy termin wysłania deklaracji, a nie datę jej wpływu do organu podatkowego.

Forma PIT-8AR

PIT-8AR złożyć należy w formie elektronicznej. Elektroniczne złożenie PIT-8AR nie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczające jest posłużenie się 5 danymi autoryzującymi płatnika.

Źródła przychodów na PIT-8AR

Za pomocą PIT-8AR rozliczyć należy m.in.:

 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku PIT),
 • świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 • świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku PIT,
 • jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku PIT),
 • należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT, odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT),
 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku PIT),
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 • dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT),
 • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku PIT),
 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku PIT),
 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT).

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję