Płatnik powinien przygotowywać PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR za 2023 r. z uwzględnieniem informacji co do wykorzystywanych ulg podatkowych i ulg w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. 

Ujęcie przez płatnika składek i zaliczek zatrudnionych osób opłacanych w okresie stanu epidemii. Przygotowanie końcoworocznych informacji PIT-11, IFT-1, PIT-8C

Pracodawca przygotowując PIT-11 nie informuje pracownika o ostatecznych zasadach ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne za tę osobę zatrudnioną. PIT-11 wystawiany jest na takich zasadach jak do tej pory. Pracodawca ujmuje na nim składki pobrane (czyli zarówno te, które pobrał i wpłacił do ZUS, jak i takie które pobrał, ale ich termin wpłaty uległ odroczeniu lub obowiązek ich zapłaty został usunięty - składki umorzono). 

W PIT-11 i PIT-8C, IFT-1R płatnik podaje kwoty zaliczek na podatek (podatku ryczałtowego) należnych za dany okres rozliczeniowy od wynagrodzeń zatrudnionych osób. Bez znaczenia pozostaje, czy płatnik kwoty te opłacił, czy zostały one umorzone czy też czy termin ich zapłaty został odroczony.

PIT-4R i PIT-8AR - deklaracje prawidłowej realizacji funkcji płatnika  

W PIT-4R oraz w PIT-8AR płatnik wypełniając poszczególne pola wprowadza zaliczki na podatek należne za dany okres. Nie będą to zatem kwoty faktycznie wpłacane ze względu na ich odroczenie lub umorzenie. W efekcie pola PIT-4R i PIT-8AR wypełniane są kwotami należnymi pierwotnie, takimi jakie bez żadnych form pomocy należałoby wpłacić do urzędu skarbowego. Organ skarbowy porównuje wartość wpłat płatnika z wartościami kwot należnych, zgodnie z deklaracją złożoną w PIt-4R lub PIT-8AR. 

Z tak wypełnionej deklaracji rocznej płatnika w okresie korzystania z odroczenia lub umorzenia zaliczek na podatek za zatrudnione osoby (lub za osoby, w stosunku do których pełni on funkcję płatnika) wynikać będą różnice pomiędzy należnymi a wpłaconymi wartościami - powodujące z zasady powstanie kwoty odsetek za zwłokę.

Jednocześnie w związku z działaniami antykryzysowymi (covid) płatnik wypełnić musi pola uzasadnienia przyczyny różnicy pomiędzy kwotami wykazanymi (należnymi do zapłaty) a kwotami faktycznie zapłaconymi oraz wskazać powinien miesiące, w których korzystał z ulg podatkowych. W efekcie tych informacji nie wystąpi wezwanie do zapłaty odsetek za zwłokę od kwot należnych a niewpłaconych terminowo. Wypełnienie tych pól spowoduje wyjaśnienie różnic i wpłynie na brak odsetek lub niepodejmowanie czynności sprawdzających.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy 

Otrzymywanie świadczenia postojowego pozostaje zwolnione z opodatkowania i składek ZUS. Jego wartość nie wpłynie na prawo do ulg podatkowych, limitów podatkowych. W efekcie kwoty postojowe otrzymywane w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie) nie będą doliczane w PIT-11 od zleceniodawcy, nie będzie im również wystawiany osobny PIT-11A przez zakład ubezpieczeń społecznych. 

W PIT rocznym nie należy ujmować również samodzielnie (bez otrzymanego PIT-11) wypłaconych świadczeń postojowych. 

Zleceniobiorca nie uwzględnia świadczenia postojowego w rocznej deklaracji podatkowej ani w ewidencjach podatkowych.

czytaj także na e-pity.pl COVID-19 a rozliczenie PIT za 2022 (2023) >

Tarcza Antykryzysowa - zmiany podatki PIT, VAT, CIT i ZUS W związku z epidemią (COVID-19) koronawirus.

Wspierając firmy, przedsiębiorców i podatników w trudnych czasach pandemii (COVID-19), postanowiliśmy udostępnić nieodpłatnie w bazie deklaracji Programu e-pity oraz w programie fillup formularze związane z COVID-19 - spis:

Podatnicy muszą przygotować się na szereg zmian w przepisach podatkowych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii wprowadzonych w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus w ramach Tarczy Antykryzysowej - czytaj o najważniejszych zmianach przepisów w Tarczy Antykryzysowej e-pity.pl >.

Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Obecnie został zniesiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W efekcie wszelkie konsekwencje związane z przepisami obowiązującymi płatników w tym zakresie stosowane są do tego terminu.