Certyfikat rezydencji, stawka na IFT-1R, kontrola rzeczywistego odbiorcy płatności, należyta staranność płatnika

Wystaw informacje IFT-1/IFT-1R w e-pity Płatnika

Podstawową zasadą jest wystawienie dokumentu IFT-1R jeśli w Polsce dochodzi do poboru jakiegokolwiek podatku na zasadzie ryczałtowej. Opodatkowanie w Polsce ryczałtowym PIT osób nie będących polskimi rezydentami wynosi co do zasady 20%, jednak możliwe jest również zastosowanie stawki 19%, 18% lub 10% (stawki podatku).

Alternatywą do taki stawek podatkowych jest zastosowanie stawki wynikającej z przepisów międzynarodowych (umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Umowy te wskazują różne, z reguły korzystniejsze dla obcokrajowca (ni rezydenta) warianty postępowania i od nich płatnik uwarunkować musi swoje działanie.

Jak wypełnić IFT w zależności od postanowień umowy międzynarodowej?

Warunki wskazane w przepisach międzynarodowych

 

Jak wypełnić informację IFT

Umowa wskazuje konkretną stawkę do zastosowania przez polskiego płatnika w stosunku do wypłaty na rzecz nierezydenta

Wskazać należy tę stawkę w IFT i pobrać podatek w kraju źródła (w Polsce) 

Umowa wskazuje, że zastosować należy polskie przepisy podatkowe (tzn. przepisy kraju źródła)

Wskazać należy tę stawkę w IFT i według niej wyliczyć podatek, który pobrany został ryczałtowo; nie stosuje się polskich kosztów podatkowych, polskich ulg i odliczeń

Umowa wskazuje że należy pobrać podatek według stawki wynikającej z przepisów kraju rezydencji osoby uzyskującej w Polsce określoną płatność, jednak podatek ten nie może być niższy ten obliczony z zastosowaniem stawki wskazanej w tej umowie

 

Wskazać należy tę stawkę w IFT i pobrać podatek według tej stawki w kraju źródła (w Polsce) 

Umowa stanowi, że przychody w Polsce powinny być zwolnione z opodatkowania i w efekcie w Polsce w ogóle nie należy pobierać podatku.

IFT należy wypełnić, wskazać przychód zwolniony z podatku i nie wskazywać stawki podatku. 

Jeśli stosowana jest stawka polska – płatnik po prostu pobiera ją i wpłaca do urzędu skarbowego w wyznaczonych terminach. Następnie wykazuje on ryczałtowy podatek w IFT i PIT-8AR.

Inaczej jest, gdy zastosowanie znajduje stawka inna niż krajowa – polska. W takim przypadku istotne jest ustalenie dwóch kwestii.

Po pierwsze, w każdym z takich przypadków kluczowe jest, czy podmiot zagraniczny, na rzecz którego dokonywana jest płatność, jest podmiotem faktycznie uprawnionym do korzystania z płatności z preferencją podatkową w postaci obniżonej stawki podatkowej bądź niepobrania podatku. Przy weryfikacji tego faktu (tj. weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku), wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest bowiem obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. W praktyce najistotniejsza jest kwestia kontroli, czy otrzymujący wypłatę spełnienia warunki rzeczywistego odbiorcy płatności. Płatnik powinien zatem zachowując należytą ostrożność dopełnić szeregu warunków, które dla bezpieczeństwa mogą wyglądać np. w taki sposób:

- posiadać regulacje wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) przewidujące procedury postępowania w zakresie weryfikacji umów międzynarodowych, postanowień przepisów krajowych co do zastosowania określonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania w Polsce,

- posiadać regulacje wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) co do terminu oczekiwania na certyfikat rezydencji oraz kontroli jego autentyczności i aktualności (czyli np. przekazać zatrudnionemu, że ma określony termin na przedstawienie certyfikatu i odpowiednich oświadczeń),

- ustalić procedury odebrania od podatnika (nabywcy wypłaty) oświadczenia w zakresie tego, że:

1) otrzymuje należność dla własnej korzyści i będzie decydował samodzielnie o jej przeznaczeniu,
2) ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
3) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
4) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania - w przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

  • zarejestrowanie zagranicznej jednostki wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej – w miejscu, które podała w oświadczeniu;
  • zagraniczna jednostka nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
  • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
  • zagraniczna jednostka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.  

- w przypadku uzasadnionych przypuszczeń, że oświadczenie może nie być zgodne z prawdą – powinno utworzyć się procedurę co do zasadnych przypadków takich przypuszczeń,
- posiadać inne niż oświadczenie metody (miękkie) weryfikacji czy podmiot jest ostatecznym odbiorcą płatności i związane z tym metody wstrzymania wypłaty – aż do wyjaśnienia wiarygodności treści oświadczeń.

Po drugie, polskie przepisy co do zasady uzależniają zastosowanie w stosunku do nierezydenta korzystniejszej stawki podatkowej od przedstawienia przez niego certyfikatu rezydencji. Brak ważnego certyfikatu, wystawionego  w formie (papierowej elektronicznej) oraz we właściwej treści, wskazanych dla kraju rezydencji podatnika, oznaczać będzie, że w Polsce pobrany zostanie podatek według stawki polskiej, ryczałtowej.  

Certyfikat rezydencji jest również niezbędny do zastosowania krajowych zasad opodatkowania – tj. polskich kosztów podatkowych, opodatkowania dochodu i korzystania z ulg podatkowych. Przedstawienie certyfikatu udowadnia w takim przypadku prowadzenie w Polsce zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa. W tym przypadku certyfikat rezydencji łącznie z oświadczeniem, że wypłacane należności związane są z działalnością polskiego zakładu powodują, że płatnik wypłaca kwotę brutto, nie stosuje ryczałtowego podatku, a odbiorca należności samodzielnie płaci podatek w Polsce według wybranych przez siebie zasad opodatkowania. Dostarczane łącznie z certyfikatem oświadczenie powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.