Stawka podatku ryczałtowego zależy od rodzaju umowy zawartej z obcokrajowcem oraz od tytułu, jaki stanowi podstawę wypłaty na jego rzecz.

Podatek  ryczałtowy pobiera się od kwoty brutto, tzn.:

  • nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów,
  • nie stosuje się do niego ulg i odliczeń podatkowych,
  • nie łączy się przychodów tak opodatkowanych z innymi źródłami przychodu wykazywanymi w deklaracji rocznej podatnika,
  • nie wykazuje się ich w żaden sposób na deklaracji PIT rocznej,
  • płatnik w stosunku do nierezydenta wystawia IFT, a jeśli zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku – nie wystawia żadnej informacji podatkowej.

Rodzaj przychodów nierezydenta

Stawka podatku

przychody z umów zlecenie, dzieło (zawieranych przez zleceniobiorcę z przedsiębiorcą lub właścicielem lub administratorem nieruchomości)

20%

przychody osób należących, niezależnie od metody ich powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

 

20%

umowy menedżerskie - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

 

20%

przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (biegli, przychody z komisji państwowych, przychody z umów na podstawie decyzji administracyjnej, np. weterynarze)

 

20%

działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

 

20%

z tytułu działalności wykonywanej osobiście wskazanej w każdej z powyższych sytuacji, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu

18%

odsetki od pożyczek

20%

z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw

20%

z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego

20%

za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu,

20%

za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

20%

z opłat za działalność widowiskową, rozrywkową lub sportową, wykonywaną przez osoby fizyczne - nierezydentów, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie takich imprez w Polsce

20%

opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

10%

przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

10%

z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

20%*

dochody kapitałowe m.in. odsetki od pożyczek, odsetki (lub dyskonto) od papierów wartościowych, dywidendy, z OFE, z PPK

19%

wygrane konkursach, grach i zakładach wzajemnych

10%

z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy

10%

*wypłaty do 10.000 zł. – kopia certyfikatu rezydencji pozwala na stosowanie stawki zagranicznej

Ryczałtu nie stosuje się do szeregu wynagrodzeń, m.in. umów o pracę, emerytur i rent z Polski wypacanych nierezydentowi, umów o pracę przy zbiorach w rolnictwie, działalności gospodarczej.

Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.