{{PAGE_CANONICAL}}

PIT-11 instrukcja - opis deklaracji za 2019 (2020) - broszura

PIT-11 rozlicz w e-pity Płatnika

PIT-11 stanowi informację składaną przez płatnika wskazującą wysokość pobranych zaliczek na podatek oraz wysokość wypłaconego wynagrodzenia. Informację przekazuje się co do zasady do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy. Druk przekazać należy podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – dwa jednobrzmiące egzemplarze. Jak sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy.

W polu nr 1 płatnik powinien wpisać identyfikator podatkowy. Płatnik powinien posiadać numer identyfikacji podatkowej NIP. Numer ten aktualny musi być na dzień składania informacji. Podać należy numer podmiotu składającego informację, a nie podmiotu pobierającego zaliczki lub dokonującego wypłat wynagrodzeń. W przypadku zmian i przejęć płatników, podać należy zatem numer NIP wystawiającego PIT-11, a nie podmiotu, który w trakcie roku wykonywał funkcje płatnika. Podobnie nie należy wystawiać wielu PIT-11 osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów. PIT-11 wystawia płatnik właściwy na dzień złożenia tej deklaracji, gdyby zmiany strukturalne miały miejsce po zakończeniu roku, lecz przed datą złożenia PIT-11, funkcję płatnika realizuje podmiot przejmujący, nawet jeśli nie był zobowiązany do poboru jakiejkolwiek zaliczki w trakcie roku podatkowego. 

W polu nr 4 wpisać należy rok, za który deklaracja jest składana. Płatnicy składają druk PIT-11 najpóźniej do końca lutego roku następującego po  roku podatkowym, którego informacja dotyczy. Należy wpisać rok, za który składany jest druk, pole nie służy natomiast do podania roku, w którym druk jest składany. Datą złożenia deklaracji opatruje się druk w dniu jego wpływu do organu podatkowego lub dostarczenia go w jednej z form zastępczych (pocztą za pomocą przesyłki poleconej, za pomocą komunikacji elektronicznej z urzędowym poświadczeniem odbioru, w urzędzie konsularnym, kapitanowi statku lub samolotu lub administracji więzienia). Informacja dotyczy całego roku podatkowego - nie należy zatem wystawiać wielu PIT-11 osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów. PIT-11 wystawia płatnik właściwy na dzień złożenia tej deklaracji, gdyby zmiany strukturalne miały miejsce po zakończeniu roku, lecz przed datą złożenia PIT-11, funkcję płatnika realizuje podmiot przejmujący, nawet jeśli nie był zobowiązany do poboru jakiejkolwiek zaliczki w trakcie roku podatkowego. 

W polu 5 wskazywany jest organ skarbowy, do którego przekazywana jest informacja PIT-11. Płatnicy są obowiązani przekazać druk podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika będącego nierezydentem podatkowym - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (została określona w przepisach § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych i określa się ją według adresu siedziby płatnika lub miejsca jego zamieszkania, gdy płatnik jest osobą fizyczną). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania podatnika w trakcie roku PIT-11 przekazuje się organowi właściwemu według miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, a nie na dzień złożenia PIT-11. W przypadku osoby bezdomnej – PIT-11 złożyć należy organowi ustalonemu według ostatnio znanego adresu zamieszkania takiej osoby. Jeżeli zamieszkanie w Polsce ustało przed ostatnim dniem roku  - właściwym będzie organ ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Adres organu skarbowego ustala się niezależnie od tego, w jakiej formie PIT-11 zostanie przekazany podatnikowi. Stąd też możliwe jest, że podatnik zażyczy sobie przesłania PIT-11 na adres inny niż adres zamieszkania lub odbierze go osobiście, ewentualnie elektronicznie. Na płatniku spoczywa obowiązek uzyskania informacji co do miejsca zamieszkania podatnika oraz ewentualnych zmian tego adresu, także odrębnej informacji o formie przekazania druku PIT-11 podatnikowi, w tym o adresie, na jaki druk ma być wysłany.

W polu 6 należy wskazać cel złożenia druku. Płatnik przekazujący po raz pierwszy informację zaznacza kwadrat nr 1 – złożenie informacji. Podobnie złożenie będzie miało miejsce, gdy płatnik spóźni się z przekazaniem druku lub nie złoży go w danym roku pomijając w ogóle wypłaty dokonywane na rzecz danego podatnika. Wyłącznie w przypadku zmian danych na druku płatnik zaznacza kwadrat nr 2 – korekta informacji. Ze względu na to, że PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy, błędy w zakresie poboru zaliczek na podatek (np. pobierane były kwoty niewłaściwe, zawyżono lub zaniżono kwoty zaliczek), które zostaną skorygowane po zakończeniu roku podatkowego, za który druk jest sporządzany, nie wpływają treść przekazywanego PIT-11. Korekta w zakresie kwot będzie miała natomiast miejsce w przypadku przeniesienia na formularz danych niezgodnie z kwotami pobranymi od podatnika. W przypadku korekty płatnik ma obowiązek przekazać dwa egzemplarze w brzmieniu identycznym – do urzędu skarbowego oraz do płatnika. W przypadku gdyby wystawił dwa PIT-11 w różnym brzmieniu płatnik powinien skorygować wyłącznie błędnie złożoną informację. Korekta deklaracji polega na złożeniu druku PIT-11. Nie ma już obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).    

W polu 7 wskazać należy osobowość prawną płatnika w zależności od tego, czy jest on osobą fizyczną (w tym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie), czy też działa on w innej formie. W przypadku spółek osobowych oraz spółki cywilnej płatnikiem pozostaje spółka, a nie wspólnicy. W przypadku osób fizycznych pominąć należy pole 8, w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne pomija się pole 9. Płatnik nie ma obowiązku podawać adresu siedziby lub zamieszkania. Dane te ustalane są na postawie danych wynikających z rejestru NIP, podlegającego obowiązkowej aktualizacji w tym względzie.

W polach 10-27 należy wskazać dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika, którego dotyczy informacja PIT-11.

Poz. 10 Rodzaj obowiązku podatkowego

W przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo polskie pracującego cały rok w Rzeczypospolitej zaznaczyć należy kwadrat nr 1 (nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydent). W przypadku obcokrajowca pracującego w Polsce albo pracownika posiadającego polskie obywatelstwo i oddelegowanego do pracy za granicą albo obcokrajowca świadczącego zdalnie usługi na rzecz polskiego pracodawcy oraz w przypadku innych sytuacji, gdy płatnik nie jest pewien rezydencji podatkowej na ostatni dzień roku, warto przed zaznaczeniem odpowiedniego pola uzyskać od podatnika oświadczenie o jego rezydencji podatkowej. W przypadku obcokrajowca, który już wcześniej oświadczył swoją zagraniczną rezydecję lub przekazał swój certyfikat rezydencji, płatnik zaznacza kwadrat nr 2 (ograniczony obowiązek podatkowy, nierezydent). Rezydencja podatkowa może znacząco wpływać na wartość pobieranych od zatrudnionego zaliczek na podatek dochodowy, wykazywanych w PIT-11. Za osobę z polską rezydencją podatkową uważa się osobę, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Poz. 12 Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika

Tę pozycję wypełnić należy wyłącznie w przypadku podatnika posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej ograniczony obowiązek podatkowy. Samo posiadanie przez podatnika zagranicznego numeru identyfikacyjnego nie wywołuje konieczności jego użycia w przypadku, gdy podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Poz 13. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)
Należy podać zagraniczne oznaczenie numeru identyfikującego podatnika, ewentualnie jeśli wpisywany jest numer identyfikowany wyłącznie dokumentem tożsamości – wskazać, jaki dokument jest podstawą oznaczenia tego numeru. W przypadku wielu miejsc zamieszkania podatnika, posiadania wielu obywatelstw warto uzyskać od podatnika oświadczenie o rezydencji podatkowej.

Tę pozycję wypełnić należy wyłącznie w przypadku podatnika posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej ograniczony obowiązek podatkowy. Tę pozycję wypełnić należy wyłącznie w przypadku podatnika posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej ograniczony obowiązek podatkowy. Samo posiadanie przez podatnika zagranicznego numeru identyfikacyjnego nie wywołuje konieczności jego użycia w przypadku, gdy podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

14. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)

Podać kraj, w którym wydany został numer identyfikacji nierezydenta lub kraj wydania dokumentu, na podstawie którego stwierdzona została tożsamość. Wpisać należy całą nazwę kraju, nie korzystać ze skrótów. W przypadku wielu miejsc zamieszkania podatnika, posiadania wielu obywatelstw warto uzyskać od podatnika oświadczenie o rezydencji podatkowej.

W polu 15 podatnik podaje nazwisko. W przypadku nazwisk dwuczłonowych podatnik podać musi oba człony. W roku zmiany nazwiska podatnik podaje nazwisko aktualne w dacie złożenia deklaracji podatkowej. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 16 podać należy imię podatnika. Podatnik posiadający dwa lub więcej imion podaje wyłącznie pierwsze imię. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 17 wskazać należy datę urodzenia.

W polu 18 podaje się kraj zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 19 podaje się województwo, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 20 podać należy powiat, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 21 podać należy gminę, w której podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu,  pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 22 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszania podatnika. W przypadku zamieszkiwania na wsi adres ulicy może być taki sam, jak nazwa wsi, np. adres Sokołowo 58 wpisuje się podając jako nazwę ulicy Sokołowo, adres domu – 58. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 23 podać należy numer domu, a w polu 24 numer lokalu w budynku, w którym składający deklarację zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 25 podatnik wskazuje miejscowość, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany.

Pola 26 i 27 służy ustaleniu adresu pocztowego podatnika. Adres poczty może być różny od miejscowości zamieszkania – zgodny musi być z właściwością miejscową poczty.

Pole 28 stanowi oświadczenie ze strony płatnika o stosowanym górnym ograniczeniu ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.  Koszty te wynoszą w zależności od oświadczenia:

 • Przy wyborze kwadratu nr 1 – 111,25 zł miesięcznie,
 • Przy wyborze kwadratu nr 2 – 111,25 zł miesięcznie z tytułu każdego zawartego stosunku pracy odrębnie,
 • Przy wyborze kwadratu nr 3 – 139,06 miesięcznie,
 • Przy wyborze kwadratu nr 4 – 139,06 zł miesięcznie z tytułu każdego zawartego stosunku pracy odrębnie.

Płatnik nie musi stosować przy poborze zaliczki na podatek rocznego ograniczenia kosztów uzyskania przychodów wynikającego z więcej niż jednego stosunku pracy (2002,05 zł w przypadku wielu umów wykonywanych przez pracownika miejscowego oraz 2502,56 zł, w przypadku pracownika zamiejscowego). Ograniczenia takiego dokonuje natomiast podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Podatnik stosuje podwyższenia w związku ze stosunkiem lub stosunkami zatrudnienia łączącymi go z podatnikiem. Oświadczenie o zatrudnieniu u innych pracodawców nie powoduje, by płatnik stosował podwyższone koszty uzyskania przychodów, podwyższenie może stosować natomiast w związku z:

 • oświadczeniem pracownika co do miejsca zamieszkania, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • wykonywania na rzecz pracodawcy więcej niż jednego stosunku pracy.

Pole 29 wypełnia wyłącznie płatnik, który rozlicza przychody ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Pozostali płatnicy pozostawiają pole puste.

Pole 29 wypełnia się łącznie z polem 34 w przypadku stosowania u pracownika do wartości wykazywanych przychodów - podwyższonych kosztów w związku z wykorzystywaniem praw autorskich i pochodnych. Jeżeli koszty podwyższone – 50% nie są stosowane – wypełnić należy wyłącznie pole 29, pozostawiając pole 34 puste. W przypadku przekroczenia wartości kosztów autorskich w kwocie 85528 zł płatnik podaje w polu 34 pełną wartość przychodów autorskich, również kwoty, w związku z którą przekroczono limit kosztów podwyższonych. Jeżeli natomiast podatnik złoży w trakcie roku oświadczenie, w którym wystąpi o niepobieranie kosztów podwyższonych od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, kwoty zgodnie z oświadczeniem podaje się w poz. 29, a nie polu 34. W przypadku, gdy oświadczenie ze strony podatnika nie zostało przekazane, płatnik wykazuje w polu 34 wyłącznie kwoty przychodów uzyskanych od tego płatnika, dla których łącznie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekraczały kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli dla których koszty autorskie nie przekraczały kwoty 85528 zł). W takim przypadku podział między polem 29 i polem 34 może następować również w zakresie przychodów uzyskanych w trakcie miesiąca, jednej wypłaty wynagrodzenia – do kwoty ponad limit nie stosuje się kosztów uzyskania i odpowiednio nie wskazuje jako przychodu związanego z rozporządzaniem prawami autorskimi.

Wartości przychodów w polach 29 i 34 nie zaokrągla się do pełnych złotych.

Przychodem wskazywanym w polach 29 i 34 są kwoty otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Tym samym nie należy w PIT-11 podawać przychodów należnych, lecz nieotrzymanych lub niepostawionych do dyspozycji w danym okresie (przychody grudnia wypłacane w styczniu trafić powinny do PIT-11 za rok następny). Za przychody uznaje się całość kwot stanowiących wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przychody tego rodzaju stanowi również wartość wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłki wypłacane przez zakład pracy.  

W polu 29 i 34 nie należy podawać wartości przychodów zwolnionych z opodatkowania lub przychodów, z tytułu uzyskania których zaniechano poboru podatku (diety, świadczenia socjalne, stypendia naukowe i podobne). W przypadku przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów międzynarodowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik nie wykazuje kwot zwolnionych z opodatkowania, podać je musi w polu 32.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Pole 30 wypełnia się łącznie z polem 35. Oba pola służą wykazaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń wskazanych z wiersza nr 1 – stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Koszty ryczałtowe podawane są w polu 30, natomiast koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich (art. 22 ust 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – w polu 35.

Koszty nalicza się za miesiące wykonywania pracy i przysługują również z tytułu wypłat dokonanych po ustaniu stosunku pracy. Ich naliczenie przysługuje zarówno w przypadku jednej, jak i wielu umów o pracę z jednym pracodawcą, przy czym w tym drugim przypadku  mogą być powielane. Płatnik nie stosuje ograniczenia rocznego pobieranych kosztów ryczałtowych nawet w przypadku, gdy zawarł z podatnikiem więcej niż jedną umowę o pracę (2002,05 zł w przypadku wielu umów wykonywanych przez tzw. pracownika miejscowego oraz 2502,56 zł w przypadku tzw. pracownika zamiejscowego). Koszty ryczałtowe wykazuje się w związku z wypłatami wynagrodzenia w wysokości:

 • 111,25 zł – za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy,
 • 139,06 zł – za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy, u pracownika nie posiadającego w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy stałego lub czasowego miejsca zamieszkania, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty ryczałtowe wykazywane są miesięcznie, niezależnie od tego, ile dni w danym miesiącu trwało zatrudnienie będące podstawą ich ustalenia. W przypadku wypłat wynagrodzenia chorobowego koszty ryczałtowe należy uwzględniać. W przypadku wypłat zasiłku chorobowego kosztów nie zastosuje się, niemniej jeśli zasiłek przysługuje za część miesiąca – to do wynagrodzenia za pozostałą część miesiąca koszty te można stosować.

W PIT-11 należy wykazać koszty faktycznie stosowane, a nie te, które nie zostały zastosowane mimo, że zgodnie z przepisami prawa należało je uwzględnić.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W polu 35 podać należy koszty uzyskania wskazane w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (nie mogą przekroczyć kwoty 85.528 zł). Podatnik stosuje koszty ryczałtowe 50% przychodu z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Na płatniku ciąży obowiązek kontroli, czy wypłacane przez niego wynagrodzenia z powyższych tytułów, do których stosowane są podwyższone koszty uzyskania przychodów, przekraczają, czy nie przekraczają limit 85528 zł. W przypadku przekroczenia tej wartości kosztów autorskich, płatnik podaje w polu 35 wyłącznie koszty autorskie do tej kwoty. Od nadwyżki przychodów kosztów nie nalicza się. Podatnik złożyć może w trakcie roku oświadczenie, w którym wystąpi o niepobieranie kosztów podwyższonych od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia. Wówczas od miesiąca kolejnego nie pobiera z tytułów powyższych przychodów kosztów uzyskania przychodów. Kwota w polu 35 jest wykazywana do wartości kosztów ustalonych do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie (wypłaty dokonywane za miesiąc złożenia w miesiącu następnym mogą być jeszcze rozliczane z użyciem podwyższonych kosztów).

Płatnik wykazuje w polu 35 wyłącznie kwoty kosztów uzyskanych od tego płatnika, dla których łącznie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekraczały kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł). Przy braku oświadczenia podział między polem 30 i polem 35 może następować również w zakresie kosztów naliczonych do przychodów uzyskanych w trakcie miesiąca, jednej wypłaty wynagrodzenia – do kwoty przychodów autorskich nie stosuje się kosztów uzyskania ponad limit.

Należy pamiętać, że koszty podwyższone należą się w związku z wypłatami wynikającymi z korzystania z praw autorskich. Wypłaty wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczeń podobnych nie rozlicza się w oparciu o podwyższone koszty uzyskania.

W polu 31 płatnik podaje wartość dochodu, który stanowi różnica pól (29 + 34) – (30+35).  Za dochód uważa się uzyskane przychody oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pole 32 służy wykazaniu kwot dochodu zwolnionych od podatku. Pole służy wyłącznie do wskazywania kwot przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych. Nie należy tu podawać wartości przychodów zwolnionych z podatku na podstawie krajowych przepisów podatkowych (np. diet, świadczeń z ZFŚS).

W polu 33 płatnik wskazuje wartość pobranych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sporządzenia PIT-11, z tytułu wypłat wskazanych w wierszu nr 1 (stosunek pracy, służbowy, pracy nakładczej, spółdzielczy stosunek pracy). Wykazać należy wartość zaliczek pobranych w roku podatkowym, a nie zaliczek należnych. Zaliczek należnych od wynagrodzenia wypłacanego (otrzymanego lub postawionego do dyspozycji podatnika) w roku kolejnym lub latach następnych nie należy wykazywać w PIT-11.

Zaliczki pobiera się w wysokości:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Płatnik powinien przy tym respektować oświadczenia podatnika w zakresie potrącenia:

 • kwoty wolnej od podatku za każdy miesiąc roku w kwocie 46,34 zł. – złożonego na druku PIT-2,
 • dodatkowej kwoty wolnej od podatku za każdy miesiąc roku w kwocie 46,34 zł.  lub stosowania niższego przedziału skali podatkowej (18% mimo dochodów ponad 85.528 zł.) – w przypadku podatników decydujących się na rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – które złożą płatnikowi oświadczenie w tym zakresie (nie wymaga się w tym zakresie formularza, wystarczy forma pisemna).

Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Zaliczki na podatek podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. Kwota wykazana na PIT-11 powinna być liczbą całkowitą.

Pole 36 dotyczy przychodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz kwot zasiłków wynikających z tego tytułu, wypłacanych przez tego płatnika. 

Za przychód tego rodzaju uważa się wszelkie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Kwoty w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP ustalonym na dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Przychodów nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Nie należy w PIT-11 wykazywać kwot należnych, lecz nieotrzymanych lub niepostawionych do dyspozycji podatnika.

W polu 37 płatnik przepisuje kwotę wskazaną w polu 36. Ze względu na brak uprawnienia do rozliczania kosztów uzyskania przychodów przez płatników wypłacających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz kwot zasiłków wynikających z tego tytułu, płatnik ustala wartość dochodu równą wartości przychodu wskazanego w polu 36. Kwot nie zaokrągla się do pełnych złotych.

Pole 38 służy do wykazania zaliczek na podatek z tytułu przychodów z pola 36. Zaliczki zaokrąglane powinny być w roku podatkowym do pełnych złotych, stąd kwota ta powinna być liczbą całkowitą.

Pole 39 służy wskazaniu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika emerytur i rent uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika z zagranicy. Wartość podać należy w polskich złotych, po przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodów. Nie ma znaczenia, czy podatnik uzyskuje wypłatę w złotych polskich, czy w walucie obcej. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Nie należy uwzględniać kwot nieotrzymanych lub niepostawionych do dyspozycji podatnika w danym roku.

W polu 39 nie należy podawać wartości przychodów zwolnionych z opodatkowania lub przychodów, z tytułu uzyskania od których zaniechano poboru podatku (diety, świadczenia socjalne, stypendia naukowe i podobne). W przypadku przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów międzynarodowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik nie wykazuje kwot zwolnionych z opodatkowania, podać je musi w polu 41. 

W polu 40 płatnik przepisuje kwotę wskazaną w polu 39. Ze względu na brak uprawnienia do rozliczania kosztów uzyskania przychodów przez płatników wypłacających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz kwot zasiłków wynikających z tego tytułu, płatnik ustala wartość dochodu równą wartości przychodu wskazanego w polu 36. Kwot nie zaokrągla się do pełnych złotych.

W polu 41 wskazać należy wartość otrzymanych lub postawionych do dyspozycji emerytur i rent, w zakresie w jakim w związku z brzmieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych zwolniono z opodatkowania. Dotyczy to zarówno kwot nieopodatkowanych z tytułu zastosowania zasady zwolnienia z progresją, jak i przepisów szczególnych zwalniających dane świadczenia z opodatkowania.

W polu 42 należy wskazać zaliczkę na podatek z tytułu zagranicznych emerytur i rent pobraną w danym roku przez płatnika. Dotyczy to zarówno zaliczek pobranych z kwot brutto przekazanych z zagranicy, jak i zaliczek przekazanych przez podatnika. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika. Kwoty powinny być wykazywane w pełnych złotych, po zaokrągleniu w związku z zaokrąglaniem pobieranych wartości zaliczek na podatek. Kwota ta stanowi sumę zaliczek od stycznia do grudnia, przy czym stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Zaliczkę w trakcie roku ustala się:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Respektować należy również oświadczenia podatnika:

 • o obniżeniu zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej (46,34 zł),
 • o obniżeniu zaliczki na podatek dodatkowo o 1/12 kwoty wolnej lub obniżeniu progu skali podatkowej (gdy małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali) – jeżeli podatnik oświadczy, że rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

W polu 43 płatnicy - areszty śledcze oraz zakłady karne – ustalają wartość przychodów z należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym. Podać należy przychody otrzymane lub postawione do dyspozycji, a nie wyłącznie należne za dany rok. Kwot przychodów nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

W pole 44 przepisać należy kwotę z pola 43. Płatnicy nie są uprawnieni do rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu z należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym. 

W pole 45 wprowadzić należy wartość faktycznie pobranych, a nie jedynie należnych zaliczek z tytułu należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym. Kwota powinna stanowić liczbę całkowitą, ze względu na obowiązek zaokrąglania kwot zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Zaliczki pobierane są według zasad właściwych dla wynagrodzenia z pracę – stosuje się skalę podatkową 18 i 32% oraz zmniejszenie o 1/12 kwoty wolnej od podatku w przypadku, gdy podatnik złoży w tym zakresie wniosek. 

Zaliczkę w trakcie roku ustala się:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Respektować należy również oświadczenia podatnika:

 • o obniżeniu zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej (46,34 zł),
 • o obniżeniu zaliczki na podatek dodatkowo o 1/12 kwoty wolnej lub obniżeniu progu skali podatkowej (gdy małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali) – jeżeli podatnik oświadczy, że rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci

W pole 46 wprowadza się kwoty przychodów finansowanych z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W polu nie podaje się wartości świadczeń zwolnionych z podatku. Podać należy przychody otrzymane lub postawione do dyspozycji, a nie wyłącznie należne za dany rok. Kwot przychodów nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Główni recypienci kwot z Funduszy uznają je w zeznaniach rocznych za tzw. inne źródła przychodów, niemniej zaleca się każdorazową kontrolę wypłat co do ujęcia ich w zeznaniach rocznych.

W pole 47 przepisać należy kwotę z pola 46. Płatnicy nie są uprawnieni do rozliczania kosztów uzyskania przychodów finansowanych z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (koszty nie przysługują).

W polu 48 wskazać należy zaliczkę na podatek pobraną z tytułu wypłat z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwota powinna być zaokrąglona w momencie jej poboru, stąd o ile pobierano ją w wysokości prawidłowej w PIT-11 kwota ta stanowić będzie liczbę całkowitą. 

Zaliczkę w trakcie roku podatkowego pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową – 18% pomniejszoną dodatkowo na wniosek podatnika o kwotę wolną od podatku, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie na druku PIT-2.

Pola 49-52 wypełniać należy w związku z przychodami uzyskiwanymi z tytułu działalności:

 • artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej wykonywanej osobiście, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • osób, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawne;
 • na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W polach 49-52 pomija się kwoty przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich wskazanych w wierszu 7. Podział kwot w wierszach 6 i 7 dotyczy wyłącznie przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. W zakresie kwot wyszczególnianych w tych przypadkach w PIT-R – ująć je należy w wierszu 7. W pozostałym zakresie – w wierszu 6.

Nie należy ujmować na PIT-11 wartości z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Przychody takie rozliczane są ryczałtowo (wykazywane są na podstawie PIT-8AR – wiersz 13 – inne źródła nie wymienione powyżej).

Pole 49 służy wykazaniu kwot faktycznie otrzymanego lub postawionego przychodu. Nie należy wykazywać kwot należnych lecz nieotrzymanych lub niepostawionych do dyspozycji podatnika. W przypadku wykonywania wielu umów na rzecz jednego płatnika należy wpisać łączną wartość ze wszystkich umów. Nie wpisuje się kwot przychodów zwolnionych z podatku lub kwot, z tytułu których zaniechano jego poboru. Kwoty wykazuje się bez zaokrąglania do pełnych złotych. Kwoty w walucie obcej należy przeliczyć na złote i wykazać w PIT-11 po średnim kursie NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodów. Wypłaty pośrednio związane z umowami, w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł, nie należy ich więc ujmować w tym polu i sumować z pozostałymi kwotami wiersza nr 6.

Pole 50 służy ujęciu kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Koszty te ustalane są co do zasady w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W przypadkach przychodów:

 • otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawne,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - płatnik koszty rozlicza w wartości 111 zł 25 gr miesięcznie od każdej umowy. Nie musi natomiast stosować górnych ograniczeń rocznych kosztów również w przypadku kilku umów zawartych z tym samym podatnikiem.

Kosztów nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Koszty uwzględnia się za okresy zatrudnienia – współpracy. W przypadku zatrudnienia przez część miesiąca koszty ryczałtowe należy naliczać w całości, bez proporcjonalnego podziału ze względu na dni współpracy.

Koszty ustalone w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień poniesienia kosztów.

Pole 51 służy wskazaniu dochodu ustalanego jako różnica przychodu i kosztów uzyskania. Dochód nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

W pole 52 należy wpisać kwoty zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 7 informacji PIT-11. Wskazać należy wyłącznie kwoty pobranych zaliczek, a nie zaliczek należnych, lecz niepobranych.

Zaliczki pobiera się w trakcie roku stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali – 18%. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali ,wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali – 32%.

W polach 53 – 56 wykazać należy kwoty dotyczące wyłącznie przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Te pochodzić mogą z dwóch tytułów:

 • art. 13 ust 5 ustawy o PIT - przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących  osoby prawne;
 • art. 13 ust. 6 ustawy o PIT - przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z tytułu kontraktów menedżerskich i umów podobnych (w większości przychody te umieścić należy w wierszu 6, a nie 7).

Pola wypełnia się zgodnie z danymi wskazanymi w PIT-R. Zwolnione z podatku pozostają diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł (część D kolumna d PIT-R) , a także  zwrot kosztów podróży osoby niebędącej pracownikiem (część D kolumna c PIT-R). Kwot tych nie należy podawać w PIT-11; przekazuje się wyłącznie nadwyżkę ponad te kwoty (część D kolumna e PIT-R).

Pole 53 służy wykazaniu kwot faktycznie otrzymanego lub postawionego przychodu. Nie należy wykazywać kwot należnych lecz nieotrzymanych lub niepostawionych do dyspozycji podatnika. W przypadku wykonywania wielu umów na rzecz jednego płatnika należy wpisać łączną wartość ze wszystkich umów. Nie wpisuje się kwot przychodów zwolnionych z podatku lub kwot, z tytułu których zaniechano jego poboru. Kwoty wykazuje się bez zaokrąglania do pełnych złotych. Kwoty w walucie obcej należy przeliczyć na złote i wykazać w PIT-11 po średnim kursie NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodów. Nie należy podawać kwot przychodu zwolnionego z podatku. Zwolnione z podatku pozostają diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł (część D kolumna d PIT-R) , a także  zwrot kosztów podróży osoby niebędącej pracownikiem (część D kolumna c PIT-R). Kwot tych nie należy podawać w PIT-11; przekazuje się wyłącznie nadwyżkę ponad te kwoty (część D kolumna e PIT-R).  

Pole 54 służy ujęciu kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, z której przychody wskazano w pozycji 53. Koszty te ustalane są w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W przypadku przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z tytułu kontraktów menadżerskich i umów podobnych - płatnik koszty rozlicza w wartości 111 zł 25 gr miesięcznie od każdej umowy. Nie musi natomiast stosować górnych ograniczeń rocznych kosztów również w przypadku kilku umów zawartych z tym samym podatnikiem.

Kosztów nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Koszty uwzględnia się za okresy zatrudnienia – współpracy. W przypadku zatrudnienia przez część miesiąca koszty ryczałtowe należy naliczać w całości, bez proporcjonalnego podziału ze względu na dni współpracy.

Koszty ustalone w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień poniesienia kosztów.

Pole 55 służy wskazaniu dochodu ustalanego jako różnica przychodu i kosztów uzyskania. Dochód nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

W pole 56 należy wpisać kwoty zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 7 informacji PIT-11. Wskazać należy wyłącznie kwoty pobranych zaliczek, a nie zaliczek należnych, lecz nie pobranych.

Zaliczki pobiera się w trakcie roku stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali – 18%. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali, czyli stawkę 32%.

Pola 57, 58 i 59 należy wypełniać łącznie. W pozycji 60 i 61 wykazać należy przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodów:

 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W przypadku, gdy koszty uzyskania przekraczają kwotę 85.528 zł nie należy rozliczać kosztów uzyskania, a nadwyżkę przychodów bez naliczania kosztów ująć w pozycji 57.

Płatnik nie ma obowiązku kontrolować całości przychodów podatnika, stąd stosuje 50% koszty uzyskania przychodów, których wartość zastosowaną wpisuje łącznie za rok podatkowy w polu 57. Płatnik w trakcie roku powinien kontrolować wszystkie tytuły, jakie wiążą go z podatnikiem pod względem limitu kosztów autorskich. Porównanie powinno zatem dotyczyć nie tylko pola – prawa autorskie i pokrewne – wszystkich umów, ale również umów o pracę, zlecenie, dzieło, w przypadku których dochodzi do stosowania podwyższonych kosztów. Porównanie powinno mieć swoje odzwierciedlenie w PIT-11 i w razie przekroczenia wartości kosztów 85528 zł łączna wartość kosztów z pól 61 i 35 PIT-11 nie powinna przekraczać tej kwoty. Płatnik nie kontroluje natomiast wypłat uzyskiwanych od innych płatników, końcowo zatem na podatniku może istnieć obowiązek ograniczenia przysługujących mu kosztów autorskich w rocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku złożenia oświadczenia ze strony podatnika, podatnik ogranicza pobór kosztów w wartości ryczałtu 50%. Oświadczenie ma zastosowanie w przypadku kwot wykazywanych w wierszu 8 PIT-11 – licząc od momentu jego złożenia, płatnik powinien zaprzestać stosowania tych kosztów od zaliczki obliczanej od przychodów uzyskiwanych po złożeniu tego oświadczenia. Oświadczenie składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Płatnik nie może wskazywać w PIT-11 danych niezgodnych ze stanem (kwotą przychodów, kosztów, zaliczek), który miał faktycznie miejsce w roku podatkowym. Jeżeli w trakcie roku koszty pobierane były błędnie, podatnik podaje w PIT-11 faktyczne wartości, jakie stosowane były do zaliczek podatnika, a nie wartości, które powinny być stosowane, czyli wartości prawidłowe. Dotyczy to również przypadku gdy w okresie po zakończeniu roku podatkowego płatnik skorygował błędy i dokonał zapłaty zaległości w zaliczkach podatnika.

W polach 57, 60 i 61 podawać należy kwoty przychodów otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku, za który wystawiany jest PIT-11. Nie wskazuje się natomiast kwot należnych, lecz nieotrzymanych. Kwot nie zaokrągla się do pełnych złotych. W przypadku wypłat w walucie obcej, przeliczenia należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (poniesienie kosztu).

Pole 58 służy określeniu dochodu podatnika z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw majątkowych. Płatnik określa tę wartość odejmując od łącznej kwoty przychodu ustalonej jako suma pól 57 i 60 wartość kosztów z pola 61. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Kwota powinna być wyrażona w złotych polskich.

W pole 59 należy wpisać kwoty zaliczek na podatek z tytułów wskazanych w wierszu 8 informacji PIT-11. Wskazać należy wyłącznie kwoty pobranych zaliczek, a nie zaliczek należnych, lecz nie pobranych.

Zaliczki pobiera się w trakcie roku stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali – 18%. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali, czyli stawkę 32%.

Pola 62-65 służą ustaleniu kwoty z tytułu umowy aktywizacyjnej, tzw. umowy pomocy domowej. Na PIT-11 nie należy natomiast ujmować przychodów z tzw. umowy uaktywniającej (głównie przychody niani). Ta ostatnia zawierana jest między dwoma osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej i nie wymaga wystawiania PIT-11 przez zatrudniającego nianię w ramach umowy uaktywniającej. Umowy aktywizacyjne działają obecnie na zasadzie praw nabytych. Nie można zawierać nowych umów w ramach tego systemu rozliczeń.

Kwoty należy wskazywać w związku z wypłatami otrzymanymi lub postawionymi do dyspozycji zatrudnionego. Nie należy zaokrąglać kwot przychodów, kosztów i dochodów. Kwoty w walucie obcej należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodu.

Pola 66-69 służą wykazaniu przychodów z innych źródeł niż podane w wierszach powyżej. Za kwoty takie uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (poza wypłacanymi przez zakład pracy, które ujmuje się w wierszu nr 1), alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów wskazanych powyżej. W polu tym wykazać nalezy również zadwyżki stypendiów ponad kwotę ujmowaną w poz. 82. 

Nie należy wykazywać kwot zwolnionych z opodatkowania lub kwot, w stosunku do których zaniechano poboru podatku. Kwoty należy wskazywać w związku z wypłatami otrzymanymi lub postawionymi do dyspozycji. Nie należy zaokrąglać kwot przychodów, kosztów i dochodów. Kwoty w walucie obcej należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodu.

Pola 70 i 71 wypełnić należy łącznie. Płatnik wpisać musi wartość składek na ubezpieczenie społeczne pobranych z wynagrodzenia brutto podatnika, którego PIT-11 dotyczy. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Kwota z pola 71 zawiera się w kwocie z pola 70. W przypadku, gdyby podatnik nie posiadał odliczanych składek zagranicznych o których mowa w opisie pola 71, pozostawia je wolne wpisując wyłącznie składki w polu 70.

Płatnik wpisuje wyłącznie składki podlegające odliczeniu od dochodu za dany rok. Oznacza to, że nie może wyszczególnić składek osoby współpracującej lub innej, które finansuje lub opłacanych z tytułu zatrudnienia za zatrudnionego (składki nie znajdujące się w kwocie brutto wynagrodzenia). Wykazaniu podlegają wszystkie składki pobrane w tym pobrane w wysokości błędnej, zaniżonej lub zawyżonej w stosunku do wartości prawidłowej.    

W PIT-11 uwzględnić należy składki pobrane od wynagrodzenia otrzymanego lub postawionego do dyspozycji w danym roku (np. grudniowego z roku poprzedniego, wypłaconego w styczniu danego roku). Nie należy uwzględniać składek od wynagrodzenia jedynie należnego za dany rok, za który wystawiana jest informacja PIT-11.    

Pola 72 i 73 wypełnić należy łącznie. Płatnik wpisać musi wartość składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych z wynagrodzenia brutto podatnika, którego PIT-11 dotyczy. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Kwota z pola 73 zawiera się w kwocie z pola 72. W przypadku, gdyby podatnik nie posiadał odliczanych składek zagranicznych o których mowa w opisie pola 73, pozostawia je wolne wpisując wyłącznie składki w polu 72.

Płatnik wpisuje wyłącznie składki podlegające odliczeniu od podatku za dany rok. Nie wskazuje zatem pełnej wartości składki opłacanej za podatnika (9% podstawy ich ustalenia), lecz jedynie 7,75% tej podstawy. Wykazaniu podlegają wszystkie składki pobrane w tym pobrane w wysokości błędnej, zaniżonej lub zawyżonej w stosunku do wartości prawidłowej.

W PIT-11 uwzględnić należy składki pobrane od wynagrodzenia otrzymanego lub postawionego do dyspozycji w danym roku (np. grudniowego z roku poprzedniego, wypłaconego w styczniu danego roku). Nie należy uwzględniać składek od wynagrodzenia jedynie należnego za dany rok, za który wystawiana jest informacja PIT-11.    

W polach 74 - 81 wykazywane są kwoty przychodów, wypłacanych przez podmiot nie będący płatnikiem zaliczek na podatek. Od wykazywanych w tych polach przychodów podatnik samodzielnie musi ustalić nalezny podatek i wpłacić go na rachunek organu podatkowego. W szczególności są to przychody z umowy o pracy przy zbiorach, umowy uaktywniającej, umów dla których wypłacającym jest podmiot inny niż przedsiębiorca, zasiłki wypłacane przez podmiot inny niż pracodawca (np. z umowy zlecenie) wypłacany przez przedsiębiorcę zatrudniającego, alimenty wypłacane przez komornika, nagrody rzeczowe o wartości ponad 200 zł.

W polu 82 wykazać należy kwotę stypendium - wyłącznie do wartości zwolnionej, od której nie trzeba pobierać zaliczki na podatek. Takiej kwoty nie trzeba również wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Nadwyżkę ująć należy w pozycji "inne źródła przychodów" - od nadwyżki stypendium odprowadzić nalezy odpowiednia zaliczkę na podatek. Zwolnione z podatku i wykazywane w polu 82 są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

W polu 83 wykazywane sa kwoty, których nie nalezy ujmować w rocznej deklaracji PIT. Wykazać należy w niej otrzymywane z zagranicy:

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 • kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 • renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia;

W polu 84 wykazywane sa kwoty, których nie nalezy ujmować w rocznej deklaracji PIT. Wykazać należy w niej dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 •  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Płatnicy, którzy nie rozliczają tego typu kwot na rzecz podatnika, pozostawiają pole puste.

Pole 85 wypełniają wszyscy płatnicy określając, czy łącznie z PIT-11 złożona została informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R). Kwadrat nr 1 – „tak” wskazują podmioty, które wypełniły wiersz 7 w części E. Pozostali podatnicy zaznaczyć powinni kwadrat nr 2 – „nie”.

Pola 86-87 służą wskazaniu danych płatnika wypełniającego PIT-11. Osoba przekazująca PIT-11 powinna wykazywać się odpowiednim upoważnieniem w tym zakresie. Upoważnienie może zostać przekazane zarówno członkowi zarządu, jak i innym osobom w podmiocie (np. główna księgowa, księgowa). PIT-11 może być wystawiony również przez zewnętrzny podmiot (np. biuro rachunkowe) posiadające upoważnienie do działania w imieniu płatnika. Brak opatrzenia PIT-11 składanego w wersji papierowej pieczątką firmową nie powoduje negatywnych skutków dla składającego druk. Podpis na dokumencie powinien zostać złożony odręcznie przez osobę podaną jako osoba upoważniona do sporządzenia PIT-11, w tym przez pełnomocnika. W przypadku druków wysyłanych w formie elektronicznej rolę odręcznego podpisu zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowalny za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie ma możliwości przesyłania PIT-11 bez e-podpisu.