Wyliczy i wypełnij PIT-11 w programie e-pity

Informacja przeznaczona jest do uzupełnienia przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. To płatnik przekazuje informację do Urzędu Skarbowego oraz pracownikowi.

Pamiętaj:

PIT-11 złożyć musi zarówno osoba fizyczna, jak i inny płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (np spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie). Jeżeli PIT-11 wysyła do urzędu skarbowego:

 • osoba fizyczna - to wysyłając go elektronicznie podpisać go może 5 danymi auoryzacyjnymi (imię, nazwisko, NIP lub PESEL, data urodzenia, kwota przychodu),
 • inny płatnik - podpis pod informacja składaną elektronicznie musi być złożony z użyciem e-podpisu.

Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić:

 • zakłady pracy organy rentowe, zatrudniający (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) na podstawie umów cywilnoprawnych, umów o pracę (i podobnych),
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu praw majątkowych,
  Przykład:
  Kowalski przenosi prawa majątkowe do artykułu prasowego w gazecie, napisanego wcześniej.Wydawca ma obowiązek wystawić PIT-11.
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a dodatkowo inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT),
  Przykład:
  Rolnicza spółdzielnia produkcyjna „Międzywodzie” dokonuje rocznego obliczenia przekazanych dniówek obrachunkowych oraz zysku podzielnego spółdzielni na rzecz Kowalskiego.
 • Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o PIT
  Przykład:
  Nowacka posiada dwa obywatelstwa polskie i francuskie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi w rejestrze PESEL, miejscem zamieszkania jest Polska (jest polskim rezydentem podatkowym). Nowacka otrzymuje z zagranicy emeryturę. Bank, za pośrednictwem którego Nowacka otrzymuje emeryturę staje się płatnikiem i pobiera z tytułu tej emerytury zaliczkę oraz obowiązany jest wystawić PIT-11. Umowa międzynarodowa wskazuje, że renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia we Francji, wypłacane osobie zamieszkałej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo.
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a dodatkowo inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów (innych niż zwolnione z podatku),
  Przykład:
  Klub sportowy wypłaca zawodnikowi stypendium sportowe. Wystawi mu PIT-11. Iksiński otrzymał stypendium od pracodawcy w czasie studiów. Stypendium zobowiązuje Iksińskiego do podjęcia pracy u tego konkretnego pracodawcy po zakończeniu nauki. Iksiński otrzyma PIT-11. Natomiast jeżeli to Kowalski otrzyma stypendium socjalne oraz naukowe od jednostki samorządu terytorialnego (stypendium prezydenta miasta) do wartości 3800 zł rocznie PIT-11 będzie wystawiony i wskazane będą kowty zwolnione. Gdy wartość przekorczy kwotę zwolnienia PIT-11 będzie zawierał kwoty zwolnione w osobnym polu i kwoty podlegające opodatkowaniu - wosobnym polu. 
 • organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy
  Przykład:
  Prowadzący szkolenie wypłacił Nowakowi stypendium w okresie odbywania stażu i szkolenia. Stypendia finansowane są ze środków funduszu pracy. Z tego tytułu wystawi PIT-11.
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  Przykład:
  Kochalska otrzymała z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłatę kwoty stanowiącej sumę należności, których nie wypłacił jej były pracodawca. Uzyska z tego tytułu PIT-11.
 • areszty śledcze, a dodatkowo zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym,
  Przykład:
  Więzień wykonał pracę w zakładzie karnym, za którą zakład mu zapłacił. Więzień otrzyma z zakładu PIT-11.
 • spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.) wskazane w art. 35 ustawy o PIT,
 • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
 • komornik sądowy albo podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a ponadto spółdzielczego stosunku pracy i obliczający, pobierający i wpłacający te zobowiązania wskazane w art. 42e ustawy o PIT.
  Przykład:
  Sąd został wyznaczony do wypłaty wyegzekwowanych zaległych należności dla byłych pracowników Stoczni w likwidacji. Sąd stanie się płatnikiem zobowiązanym do wystawienia PIT-11 dla pracowników stoczni.
 • podmioty dokonujące wypłat z tytułu tzw. innych źródeł przychodów, m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,  kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 (t. inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o podatku PIT.

Pojęcie płatnika

Wskazaliśmy, kto obowiązkowo musi wypełnić PIT-11, jest to podmiot zwany ogólnie „płatnikiem”. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest podmiot obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. A więc płatnikiem można określić podmiot, który zapłaty dokonuje za osobę trzecią, nie jest nim jednak podatnik wpłacający zaliczki na podatek dochodowy sam za siebie. Wówczas deklaracji PIT 11 nie powinno się wypełniać. Analogicznie nie wypełniają informacji rozliczający przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, rzeczy albo praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo użytkowego, a ponadto prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów). Jednakowo nie wypełniają deklaracji rozliczający własne przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej. Płatnikiem jest jedynie podmiot podlegający prawu polskiemu, tzn. posiadający miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, siedzibę, oddział, placówkę albo zakład na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

PIT-11 zamiast PIT-8C; rodzaje przychodów zmuszające do sporządzenia PIT-11 w miejsce dotychczasowego PIT-8C

W PIT-11 za 2023 r. płatnik lub podmiot nie będący płatnikiem sporządzający informację wykazać musi:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wszystkie te kwoty, które nie trafiają na PIT-11 lub PIT-11A),
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku PIT,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,
 • należne przychody (nawet gdy nie zostały faktycznie otrzymane) z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego,
 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

Innymi słowy, płatnik korzystać powinien z PIT-11, PIT-8C służy obecnie wyłącznie do rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych (powiązany jest z deklaracją PIT-38).