Wyliczy i wypełnij PIT-11 w programie e-pity

Zdarza się, że pracownik sam zauważy, że kwoty z PIT-11 różnią się od tych, które powinny widnieć w jego deklaracji podatkowej.

UWAGA: Przy kosztach uzyskania przychodów
Pracodawca ujmuje koszty dla jednego stosunku pracy, lub dla danej umowy (ewentualnie – umów o pracę lub innych umów z nim wyłącznie zawartych). Nie wie on o tym, czy pracownik poza tym stosunkiem prawnym, jest zatrudniony jeszcze w innych miejscach. Pracownik powinien zatem kwotę kosztów zweryfikować. Jeżeli uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy możliwe jest, że nie będzie miał prawa skorzystać ze wszystkich kosztów wskazanych w PIT-11.

Taka sama zasada dotyczyć będzie przypadku, gdy pracodawca zaniżył ryczałtowe koszty uzyskania, gdyż myślał, że pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, a faktycznie pracownik posiada miejsce zamieszkania (stałego pobytu w celach przebywania na stałe) w innej miejscowości i przysługują mu koszty podwyższone. Nie musi on wówczas występować o dodatkowy PIT-11 – ujmuje jedynie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

Również inne błędy w PIT-11 należy zgłosić pracodawcy. Możliwe, że po prostu pomylił się wpisując je do informacji podatkowej. Podstawą będzie proces konsultacji. Jeżeli okaże się, że zaliczki nie zostały pobrane, na pracodawcy ciąży obowiązek ich pobrania (np. przyszłe wynagrodzenie pracownika). Pracownik nie będzie natomiast odpowiadał za błędny termin pobrania (za odsetki za zwłokę). W tym zakresie odpowiedzialność ciąży wyłącznie na płatniku.

Zasiłki, chorobowy, macierzyński, wychowawczy a PIT-11

Wypłata zasiłku powoduje w niektórych przypadkach konieczność wystawienia zatrudnionemu informacji, o jego uzyskiwaniu i kwocie. Z reguły zasiłki wypłaca organ rentowy - sporządzając na koniec roku PIT-11A, a nie PIT-11. Inaczej wygląda sytuacja wynagrodzenia chorobowego a inaczej  zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład pracy.

Zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy można ująć samodzielnie, a nie łącznie z przychodami z umowy o pracę (lub podobną umową). Wykazuje się go w polu inne źródła (patrz - objaśnienie nr 17 do PIT-11).

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w przypadku choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku przy pracy lub w czasie pracy lub poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - trwających łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwających łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Trafia ono do PIT-11 łącznie z wynagrodzeniami z umowy o pracę.

W przypadku rozdzielenia obu kwot - tj wynagrodzenia i zasiłku, cała wartość zaliczki na podatek z tytułu zarówno zasiłku, jak i zaliczki na podatek z wynagrodzenia, od którego zasilek pochodzi, trafić powinna do jednego pola zaliczek - obojętnie czy pola "inne źródła" czy pola występującego w wierszu obejmującym wynagrodzenia z tytułu, z którego zasiłek pochodzi. Taka zasada wynika również z objaśnień do informacji PIT-11.

Zasiłek chorobowy pracownik samodzielnie powinien przenieść w deklaracji rocznej do pozycji "inne źródła", podobnie jak pozostałe zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie chorobowe pracownik w rocznym PIT wykazuje jako pochodzący ze źródła - umowa o pracę. 

W stosunku do zleceniobiorcy, zleceniodawca nie jest płatnikiem podatku od zasiłku (bowiem jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w odniesieniu do dochodów z innych źródeł (np. zasiłku chorobowego) płatnikiem już nie jest) - wykazuje wyłącznie kwotę wypłaconego zasiłku w wartości brutto w PIT-11 w części F (przychody o których mowa w art. 20 ust. 1). Zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie w PIT rocznym wykazuje zasiłek w pozycji "inne źródła" i wskazuje zaliczkę na podatek, którą sam uiścił. 

Nie dostałem PIT-11, nie wystawiłem PIT-11

To, że pracownik (świadczeniobiorca) nie otrzymał PIT-11 nie oznacza, że może się nie rozliczać z Urzędem Skarbowym. W takim przypadku:

  • podatnik powinien zwrócić się do płatnika z prośbą o przekazanie PIT-11, nawet po terminie, a jeśli ten odmówi przekazania
  • rozliczyć się na podstawie uzyskanych informacji.

Świadczeniodawca, który nie wystawił do końca lutego PIT-11 i nie przesłał go do Urzędu Skarbowego i płatnika, powinien to zrobić w możliwie najwcześniejszym terminie. Jest to czyn karalny, wskazany w kodeksie karnym skarbowym (informację PIT-11 traktuje się na równi z deklaracją podatkową).

PIT-11 a zmarły pracownik

W przypadku, gdy pracownik zmarł, pracodawca może być zobowiązany do wystawienia więcej niż jednego formularza PIT-11. Na osobę zmarłą pracodawca wystawi bowiem PIT-11 standardowo, w zakresie dochodów uzyskanych przez pracownika (przed jego śmiercią).

Zgodnie z kodeksem pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazanie odbywa się z pominięciem przepisów prawa spadkowego. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

W takim przypadku pracodawca wystawia tyle PIT-11 ile osób będzie świadczenia przejmować.

Jeżeli wystąpi proste spadkobranie – PIT-11 wystawia się wyłącznie na rzecz pracownika, z tytułu przychodów ze stosunku pracy do chwili śmierci.

Zaległe wynagrodzenia a PIT-11

Jeśli zdarzają się wypłaty zaległych wynagrodzeń, ujmuje się je w PIT-11 w roku ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczeniobiorcy. Zasada ta dotyczy informacji wystawianych zarówno przez komornika, syndyka jak i zwykłego pracodawcę, który zalega z płatnościami.

Wynagrodzenia zwolnione do 85.528 zł

Zwolnienie stosuje się w rocznym łącznym wymiarze, nie można go kumulować. Nadwyżka ponad 85.528 zł powinna być wykazana w cz. E PIT-11. Stosowanie zwolnienia odbywa się automatycznie, pracownik nie musi składać w tym zakresie oświadczenia o spełnieniu warunków, aby mogło ono zostać zastosowane.

Limit 85.528 zł kumulowany jest z tytułu wielu umów, ale również z tytułu 4 zwolnień podatkowych - tj. z ulgi dla osób do 26 roku życia, pracujących seniorów, osób zmieniających rezydencję podatkową (powracających do kraju), rodzin 4+. Płatnik stosuje zwolnienie zgodnie z limitem górnym, niemniej bierze pod uwagę oświadczenie zatrudnionego o ewentualnym jego przekroczeniu - w związku z tym począwszy od wypłat po przekroczeniu limitu lub po złożeniu oświadczenia, stosuje reguły opodatkowania i odpowiednio ywlicza podatek dochodowy ujmując wynagrodzenia w cz. E PIT-11.