Wyliczy i wypełnij PIT-4R w programie e-pity

W przypadku, gdy pracodawca (umowa o pracę, pracę nakładczą, służbę) organ rentowy, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub inny podmiot (poza płatnikiem rozliczającym zaliczki z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych) zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku - deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Inaczej będzie gdy podatnik działalność prowadzi dalej, ale umowa z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia (np. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku lub po jego zakończeniu, lecz przed końcem stycznia roku następnego) – wówczas deklarację PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym, do końca stycznia.

W przypadku podatników składających PIT-4R za osoby uzyskujące u tego przedsiębiorcy przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych ustawodawca nie wprowadził szczególnych terminów składania deklaracji w przypadku:

  • zaprzestania działalności gospodarczej przez płatnika,
  • zakończenia stosunku prawnego w trakcie roku lub przed końcem stycznia (np. rozwiązania umowy zlecenie),

- deklarację składa się w terminie do końca stycznia.

W związku z powyższym należy uznać, że termin ten jest również w tych przypadkach standardowy, tak jak normalnie prowadzona byłaby nadal działalność (czyli złożyć formularze należy do końca stycznia roku następnego po danym roku).

Komornik, syndyk a termin

W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń z tytułu umowy o pracę (ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej) dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik złożyć PIT-4R do końca stycznia.