Kto podpisuje PIT 4R?

PIT-4R wypełnij w e-pity Płatnika

PIT-4R podpisać ma płatnik zaliczek na podatek.

Uwaga: W roku 2020 płatnicy muszą przesłać PIT-4R za 2019 rok wyłącznie w formie elektronicznej. Termin złożenia PIT-4R to 31 stycznia 2020 r.

W przypadku płatników będących osobami fizycznymi podpis składa się poprzez użycie pięciu podstawowych danych takich samych, jak w przypadku wysyłki deklaracji rocznej PIT. W przypadku pozostałych płatników - wykorzystać należy tradycyjny e-podpis.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Uwaga: W przypadku PIT-4R wysyłanego elektronicznie pełnomocnictwo należy złożyć na druku UPL-1 przekazanym wydrukowane i odręcznie podpisane przez udzielającego pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictw do składania druków elektronicznie - UPL-1 nie występuje opłata skarbowa. 

Przekazanie upoważnień może odbyć się tylko na rzecz osoby fizycznej. Nie można upoważnić osoby prawnej do podpisywania deklaracji podatkowej. Upoważnionym może być tylko osoba fizyczna.

Oczywiście czynności może dokonywać członek zarządu w ramach czynności prowadzenia spraw spółki, o ile posiada zgodnie z umową upoważnienia do dokonania takich czynności. Inna osoba dokonuje tych czynności w ramach posiadanej prokury i pełnomocnictw. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą deklarację podpisać może przedsiębiorca, lub osoba posiadająca upoważnienie przedsiębiorcy do dokonania tej czynności (prokura ogólna lub do czynności szczególnej). 

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu, jeżeli sporządza ją płatnik będący osobą fizyczną, nie musi być podpisana e-podpisem. Wystarczające są dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu). Deklaracja PIT-4R przesyłana przez płatnika innego niż osoba fizyczna musi być podpisana podpisem elektronicznym (e-podpisem). Nie można jej złożyć bez podpisu elektronicznego.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.