Kto podpisuje PIT 4R?

PIT-4R wypełnij w e-pity Płatnika

PIT-4R podpisać ma płatnik zaliczek na podatek.

Uwaga: W roku 2018 płatnicy zatrudniający więcej niż 5 osób złożyć muszą PIT-4R za 2017 rok wyłącznie w formie elektronicznej. Jedynie mniejsi płatnicy (zatrudniający do 5 osób) mogą sporządzić PIT-4R zarówno na papierze, jak i przez Internet. W obu przypadkach termin złożenia PIT-4R jest taki sam - 31 stycznia 2018 r.

W przypadku płatników będących osobami fizycznymi podpis składa się poprzez użycie pięciu podstawowych danych takich samych, jak w przypadku wysyłki deklaracji rocznej PIT. W przypadku pozostałych płatników - wykorzystać należy tradycyjny e-podpis.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

 

Uwaga: W przypadku PIT-4R wysyłanego elektronicznie pełnomocnictwo należy złożyć na druku UPL-1 przekazanym wydrukowane i odręcznie podpisane przez udzielającego pełnomocnictwo.

Przekazanie upoważnień do wysyłki informacji drukowanej może odbyć się natomiast standardowo - na zasadzie pełnomocnictwa lub prokury ogólnej lub do danej czynności. Złożenie pełnomocnictwa do działania jest płatne - 17 zł. W przypadku pełnomocnictw do składania druków elektronicznie - UPL-1 opłata nie występuje. 

Przekazanie upoważnień może odbyć się tylko na rzecz osoby fizycznej. Nie można upoważnić osoby prawnej do podpisywania deklaracji podatkowej. Upoważnionym może być tylko osoba fizyczna.

Oczywiście czynności może dokonywać członek zarządu w ramach czynności prowadzenia spraw spółki, o ile posiada zgodnie z umową upoważnienia do dokonania takich czynności. Inna osoba dokonuje tych czynności w ramach posiadanej prokury i pełnomocnictw.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą deklarację podpisać może przedsiębiorca, lub osoba posiadająca upoważnienie przedsiębiorcy do dokonania tej czynności (prokura ogólna lub do czynności szczególnej). W przypadku pełnomocnictwa do takiej czynności konieczna jest opłata skarbowa 17 zł.

Podpis złożony musi być własnoręcznie, podpisać deklarację należy własnym imieniem i nazwiskiem (jeśli nastąpiło przekazanie upoważnienia, to nigdy imieniem i nazwiskiem właściciela firmy lub nazwą firmy). Nie ma natomiast znaczenia, czy osoba upoważniona do podpisu złoży podpis imieniem i nazwiskiem czy jest to wyłącznie nieczytelna parafka tej osoby.

Nie można posłużyć się faksymile.

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu, jeżeli sporządza ją płatnik będący osobą fizyczną, nie musi być podpisana e-podpisem. Wystarczające są dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu). Deklaracja PIT-4R przesyłana przez płatnika innego niż osoba fizyczna musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą bezpiecznego kwalifikowanego certyfikatu (e-podpisu). Nie można jej złożyć bez podpisu certyfikowanego.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.