Jak wypełnić PIT-4R? Broszura - instrukcja

PIT-4R wypełnij w e-pity Płatnika

Poz. 1 Identyfikator podatkowy płatnika. Podać zgodnie z numerem nadanym w momencie zgłoszenia do CEiDG lub KRS. W roku rozpoczęcia, zawieszenia, jak i rozwiązania działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany jest posługiwać się nadanym mu numerem NIP z tym że w razie zaprzestania prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności i w tym dniu może jeszcze posłużyć się przysługującym mu numerem NIP. Podobnie posługuje się nim przy korekcie wcześniej złożonej PIT-4R.

Poz. 2 – wypełnia organ skarbowy

Poz. 3 – wypełnia organ skarbowy

Poz. 4 wpisać należy rok, za który składana jest deklaracja. Podział zaliczek na poszczególne miesiące następuje dopiero w odpowiednich częściach deklaracji. Tym samym wpisuje się wyłącznie jeden rok, nawet w przypadku złożenia deklaracji za część roku podatkowego (upadłość, likwidacja), należy wpisać cały rok, w którym działalność była wykonywana. Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest dłuższy niż kalendarzowy, składają PIT-4R za rok kalendarzowy i informacje o tym roku podają w PIT-4R.

Poz. 5 Podać należy Urząd Skarbowy, przy którego pomocy naczelnik, do którego składa się deklarację, wykonuje swoje zadania. PIT-4R powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
 • siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

Deklarację kieruje się do urzędu a nie do naczelnika urzędu. Wpisać należy zarówno nazwę urzędu według miejscowości, jak i uszczegółowienie tej nazwy, np. Urząd skarbowy Poznań – Jeżyce. Podany powinien być również adres urzędu.

Poz. 6 Cel złożenia formularza – korekty (kwadrat nr 2) dokonują podatnicy, którzy zmieniają dane na PIT-4R. Korektę przeprowadzać można dowolną ilość razy. Korekta nie wymaga pisemnego uzasadnienia jej przyczyn. Podatnik powinien szczegółowo sprawdzić, czy ma prawo dokonać korekty danych (np. nie koryguje się kwot faktycznie wpłaconych, lecz korygować można kwoty należne do wpłaty, wynikające z błędnie przeprowadzonych obliczeń). Każda kolejna po pierwszej deklaracji, jest korektą wcześniejszej, nawet jeśli obie zostaną przekazane przed końcem stycznia (terminem ostatecznym do ich złożenia). Korekty należy dokonać również po upływie terminu ostatecznego na złożenie deklaracji, a zatem po styczniu roku następującego po rozliczanym roku. Terminem ostatecznym, w którym dokonywać należy korekt jest termin przedawnienia zobowiązania, z którym PIT-4R jest związany.

Poz. 7 rodzaj płatnika – kwadrat nr 2 zaznaczają wyłącznie osoby fizyczne – zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i pozostający płatnikami na rzecz innych osób nie prowadząc działalności (np. umowa aktywizacyjna, zatrudnienie niani). Wszystkie inne podmioty w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej (np. cywilna, jawna) zaznaczają kwadrat nr 1. W spółkach osobowych i spółce cywilnej płatnikiem pozostaje spółka, a nie poszczególni wspólnicy, stąd też składa się jeden dokument PIT-4R.

Poz. 8 Osoby fizyczne będące płatnikami wpisują datę urodzenia oraz nazwisko (aktualne na dzień złożenia deklaracji) i imię (imiona), pozostałe podmioty – numer REGON i nazwę pełną zgodnie ze wskazaniem w odpowiednich rejestrach (CEiDG, KRS).

Część C PIT 4R czyli jakie dochody wpisać?

Poz. 9-32 dotyczą podatników wymienionych w art. 31 oraz 43e ust.1 ustawy o PIT, zatem dotyczą:

 • przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • wypłat przez komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu zaliczek poszczególnych zatrudnionych do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Należne zaliczki - podać należy zaliczki należne do wpłacenia na rzecz organu skarbowego w danym miesiącu, nawet gdyby nie zostały one w kolejnych miesiącach wpłacone. Poinformować należy zatem o zobowiązaniu, które powstaje w danym miesiącu z tytułu wypłaconych w nim wynagrodzeń i pobranych zaliczek. Nie podajemy informacji w miesiącu (okresie), za który wynagrodzenie jest należne, lecz w którym zaliczki należne są do wpłaty (np. 20 dzień miesiąca kolejnego). Na tej podstawie organ skarbowy jest w stanie porównać wartość zaliczek należnych oraz faktycznie wpłaconych do urzędu skarbowego.

Liczba podatników – podać należy wszystkie osoby, w stosunku do których pełniło się w danym okresie funkcję płatnika z tytułu wynagrodzeń wskazanych powyżej. Wpisać należy przy tym podatników w okresie miesiąca, w którym zaliczki były należne. Zsumować należy również osoby zatrudnione na cześć etatu lub przez część miesiąca.

Zaliczki w poszczególnych miesiącach pomniejszane są o wartość pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które można odliczać od podatku (maksymalnie 7,75% podstawy ich ustalenia).

Poz. 33-44 dotyczą płatników wymienionych w art. 33-35 ustawy o PIT, Podać należy należne zaliczki - podać należy zaliczki należne do wpłacenia na rzecz organu skarbowego w danym miesiącu, nawet gdyby nie zostały one w kolejnych miesiącach wpłacone. Poinformować należy zatem o zobowiązaniu, które powstaje w danym miesiącu z tytułu wypłaconych w nim wynagrodzeń i pobranych zaliczek. Nie podajemy informacji w miesiącu (okresie), za który wynagrodzenie jest należne, lecz w którym zaliczki należne są do wpłaty (np. 20 dzień miesiąca kolejnego). Na tej podstawie organ skarbowy jest w stanie porównać wartość zaliczek należnych oraz faktycznie wpłaconych do urzędu skarbowego.

Pozycje te za poszczególne miesiące wypełnią:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a oprócz tego inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również} zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT),
 • organy rentowe w związku z wypłacanymi emeryturami i rentami, świadczeniami przedemerytalnymi i zasiłkami przedemerytalnymi, zasiłkami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego, rentami strukturalnymi, a dodatkowo rentami socjalnymi,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a ponadto inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy,
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • areszty śledcze, a ponadto zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), w zgodzie z art. 38 ust. 1a ustawy o PIT;

Kwoty podaje się po zaokrągleniu poszczególnych zaliczek wyszczególnianych podatników do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Zaliczki w poszczególnych miesiącach pomniejszane są o wartość pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które można odliczać od podatku (maksymalnie 7,75% podstawy ich ustalenia).

Poz. 45-56 służą wykazaniu przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych. Zaliczki z obu tytułów należy sumować, po zsumowaniu podlegają one zaokrągleniu do pełnych złotych. W szczególności są to zaliczki z tytułu:

 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychodów z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 • przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawne;
 • przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, poza przychodami płatników prowadzących działalność gospodarczą (ci rozliczają je w poz.C.12) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z kontraktów menadżerskich;
 • przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
   • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menadżerskich,
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawne. W zakresie praw autorskich chodzi o płatników pobierających zaliczki z tytułu przeniesienia praw autorskich lub pokrewnych.

Kwoty zaliczek w stosunku do poszczególnych zatrudnianych są zaokrąglane do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy. Ich suma wykazywana w poszczególnych miesiącach również będzie zatem liczbą całkowitą.

Poz. 57-68 to zaliczki z umowy aktywizacyjnej oraz innych rodzajów świadczeń, które rozliczane są w formie zaliczkowej. Jest to zbiorcza grupa, w której wykazać nalezy wszystkie inne rodzaje zaliczek pobieranych przez płatnika. Nie wprowadza się tutaj natomiast podatku pobieranego ryczałtowo (służą do tego kolejne pozycje PIT-4R).  

Poz. 69-80 są sumą poprzednich grup zaliczek. Sumuje się poszczególne miesiące odrębnie. Zatem nie łączy się ich (np. poz. 69 – styczeń to suma poz. 15, 33, 45, 57 – styczeń).

Podawane kwoty będą liczbami całkowitymi ze względu na to, że dodawane kwoty również muszą być liczbami całkowitymi (po wcześniejszym ich zaokrągleniu).

Poz. 81-92 zaliczki na podatek, których pobór został ograniczony ze względu na niewspółmierność kwoty zaliczki do wartości świadczenia przekazywanego podatnikowi w kolejnych okresach (na podstawie art. 32 ust 2 ustawy o PIT). Wykazywana jest zaliczka ograniczona (czyli taka, która powinna być w danym miesiącu pobrana, ale nie została). W danym miesiącu wpisujemy zaliczki, które nie zostały pobrane ze względu na ich przeniesienie na miesiące następne. Nie wpisuje się natomiast zaliczek faktycznie pobranych, również w zakresie zaliczek pobranych częściowo, a w części pozostałej przeniesionych na następny okres (wskazać trzeba tylko tę część niedobraną).

Dotyczy wyłącznie płatników wypłacających dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W przypadku takich płatników wypłacających świadczenia w naturze, ponoszących świadczenia za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia, jeśli wypłacają oni lub ponoszą świadczenia za okres dłuższy niż miesiąc, dla obliczania zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest jednak możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Kwoty zaliczek podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Poz. 93-104 Dotyczy zaliczek przeniesionych na miesiące kolejne z dochodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Zgodnie z brzmieniem przepisów, jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część świadczeń przypadających na okres dłuższy niż miesiąc przypada na jeden - konkretny miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego. W polach wpisać należy tę część zaliczki, która była pobierana w kolejnych miesiącach - a zatem w innych niż miesiąc, w których świadczenia okresowe były wypłacane lub oddawane do dyspozycji zatrudnionego. Pola wypełniać należy w ścisłym powiązaniu z poz. 81 - 92.

Wykazuje się zaliczki, które podlegały pobraniu w danym miesiącu w związku z wcześniejszym ograniczeniem ich poboru. W polach tych wpisuje się kwoty w miesiącach przeniesionych na okres następny, zatem te kwoty, które przeszły z miesiąca poprzedniego (miesięcy poprzednich). Przeniesienie wynika z zasady, że jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część przynależnych pracownikowi świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Poz. 105-108 dotyczą podatku dodatkowo pobieranego za rok poprzedni, niepobranego przez płatnika z wynagrodzenia za poprzedni rok. W efekcie dochodzi czesto do pobrania zaliczki bieżącej, która wskazuje się w odpowiedniej pozycji PIT-4R oraz zaliczki dodatkowej, zaległej, od wynagrodzenia za poprzedni rok - wykazywanego w tych pozycjach. Sytuacja dotyczy wszelkiego rodzaju świadczeń - i podlegają one uzupełnieniu w sytuacji, gdy np. wynagrodzenie jest zbyt niskie lub w ogóle nie wystepuje z końcem roku, a okazało się, że niezbędnym jest dodatkowe pobranie zaliczki na podatek (np. pierwotne jej pobranie w kwocie zbyt niskiej). 

Poz. 109-120 - służą wykazaniu nadpłat pobranych przez płatników wynikających z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrotów nadpłat w gotówce, zaliczonych na poczet należnej zaliczki. Ustala się zatem kwoty, które faktycznie niesłusznie zostały pobrane od podatnika lub które zostały mu zwrócone w związku z wcześniejszymi błędnymi rozliczeniami. Chodzi wyłącznie o zwrotu i pobór nadpłat wynikających z rozliczenia danego roku. 

Poz. 121-132 dotyczą podatku przekazanego na PFRON zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz fundusz aktywności. W tym przypadku:

 • zakłady pracy chronionej będący płatnikami kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (18%), przekazują:
   • w 10 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • w 90 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę powyższej zaliczki na podatek, przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
 • zakłady aktywności zawodowej będący płatnikami kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują na zakładowy fundusz aktywności, o za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył granicę przedziału skali, kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Zakłady pracy, które utraciły status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy od zasiłków pieniężnych oraz z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (18%), przekazują w wysokości:
  • 25 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 %,
  • 50 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 %,
  • 75 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 %,
  • 100 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40 %.

W pozostałej części, a zatem w części nie przekazywanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby;

 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę pierwszego przedziału skali, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują do urzędu w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Pola 133-144 są podsumowaniem podatku należnego, który należy odprowadzić do urzedu. Od sumy kwot za poszczególne miesiące z wierszy 5, 7 i 8 należy odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 6, 9 i 10. Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczba ujemną, należy wpisać 0.

Poz. 145 – 156 służą określeniu potrącalnego z zaliczek na podatek wynagrodzenia płatników. 

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Jeżeli pobór zaliczki na podatek przez płatnika nastąpił w kwotach niewłaściwych – płatnik zobowiązany jest do jej zwrotu z odsetkami. Zwrot nie zostaje ujęty w deklaracji PIT-4R.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Poz. 157-168 Wskazuje się kwotę faktyczną do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego.

Jeśli kwota różnicy między kwotą podatku a wynagrodzeniem płatników jest liczbą ujemną - należy wpisać zero.

Kwota będzie liczbą całkowitą, bez groszy gdyż zarówno podatek, jak i wynagrodzenie płatników były takimi kwotami.

Suma kwot należnych do zapłaty będzie weryfikowana przez Urząd Skarbowy z kwotami faktycznie zapłaconymi. Niedopłata lub nieterminowa zapłata wykazanego w PIT-4R jest zaległością podatkową podlegającą oprocentowaniu za zwłokę.

Kwoty wskazane w poz. 157-168 powinny być wpłacone do urzędu skarbowego w terminach wskazanych w ustawie (do 20 dnia miesiąca następnego, do 20 dnia kwartału następnego po okresie rozliczanym). Nieterminowa wpłata zaliczki powoduje, że dla podatnika staje się ona zaległością podatkową podlegającą wpłacie łącznie z odsetkami za zwłokę.

Poz. 169 służy wyjaśnieniu różnic, jakie mogą występować w faktycznym poborze zaliczek i ich wpłacie, a w kwotach wykazanych. Wskazuje się tu zatem przede wszystkim błędy, jakie zostay ujawnione, a które nie powinny być korygowane w deklaracji. 

Poz. 170 - Podać należy odpowiednio:

 • Imię płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika. Jeżeli deklarację sporządza pełnomocnik, dane podać należy zgodnie z oświadczeniem UPL-1 lub UPL-1p. Wpisać zgodnie ze stanem na dzień sporządzania PIT-4R. Jednostka wyznaczyć powinna jedną osobę do pełnienia funkcji. W przypadku spółek deklarację sporządza osoba wyznaczona, a nie wszyscy wspólnicy (nie stosuje się zasady kilku podpisów pod deklaracją),
 • Nazwisko płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika. Wpisać zgodnie ze stanem na dzień sporządzania PIT-4R. Jednostka wyznaczyć powinna jedną osobę do pełnienia funkcji. W przypadku spółek deklarację sporządza osoba wyznaczona, a nie wszyscy wspólnicy (nie stosuje się zasady kilku podpisów pod deklaracją),
 • Podpis i pieczątka płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika. Jeżeli deklarację sporządza pełnomocnik, dane podać należy zgodnie z oświadczeniem UPL-1. 
 • alternatywnie dopuszczalne jest posłużenie się imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym w formie nadruku. 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.