Za błędy popełnione w PIT-8C odpowiada sporządzający go podmiot. W przypadku wystąpienia zarówno omyłek rachunkowych, jak i innych błędów w informacji, PIT-8C powinien zostać skorygowany. Korekta przekazywana jest zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika, który na podstawie informacji wypełniał swoje roczne rozliczenie podatkowe.

Korekty PIT-8C dokonać należy przez pięć lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek sporządzenia i przekazania tej informacji. Po tym okresie dochodzi do przedawnienia zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek.

Za błędy w deklaracji PIT sporządzonej przez podatnika na podstawie błędnie wystawionego PIT-8C odpowiedzialność ponosi podatnik. Posiada on natomiast roszczenie zwrotne do wystawiającego PIT-8C (podstawa do ubiegania się o odszkodowanie).