Wyliczy i wypełnij PIT-8C w programie e-pity

PIT-8C jest informacją przekazywaną w związku z niektórymi przychodami z kapitałów pieniężnych (akcje, papiery wartościowe), wypłatą z tzw. innych źródeł (dla których płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek) oraz z tytułu stypendiów (które zobowiązują do rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Informację PIT-8C płatnik przekazuje w dwóch egzemplarzach – organowi skarbowemu oraz podatnikowi, na rzecz którego doszło do wypłat rozliczanych w PIT-8C.

W poz. nr 1 płatnik powinien wpisać swój identyfikator podatkowy. Płatnik powinien posiadać numer identyfikacji podatkowej NIP, nadawany w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Numer ten aktualny musi być na dzień składania (przekazania) informacji PIT-8C. W przypadku zmian kapitałowych (przejęcia, fuzje) podać należy numer podmiotu składającego informację, a nie podmiotu pobierającego w trakcie roku zaliczki lub dokonującego wypłat wynagrodzeń, zatem podać należy numer NIP wystawiającego PIT-8C, a nie podmiotu, który w trakcie roku wykonywał funkcje płatnika. Nie należy wystawiać wielu PIT-8C osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów. Gdyby zmiany strukturalne miały miejsce po zakończeniu roku, lecz przed datą złożenia (przekazania) PIT-8C, to informację tę sporządza płatnik właściwy na dzień złożenia (przekazania) tej informacji. W tych przypadkach funkcję płatnika realizuje podmiot przejmujący, nawet jeśli nie był zobowiązany do poboru jakiejkolwiek zaliczki w trakcie roku podatkowego. NIP podać należy zgodnie z numerem nadanym w momencie zgłoszenia (w tym – zgłoszenia zmiany) do CEiDG lub KRS. W roku rozpoczęcia, zawieszenia, jak i rozwiązania działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany jest posługiwać się nadanym mu numerem NIP z tym że w razie zaprzestania prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, informację PIT-8C płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności i w tym dniu może jeszcze posłużyć się przysługującym mu numerem NIP. Podobnie posługuje się nim przy korekcie wcześniej złożonej PIT-8C.

Poz. 2 – wypełnia organ skarbowy

Poz. 3 – wypełnia organ skarbowy

W poz. nr 4 wpisać należy rok, za który informacja jest przekazywana. Płatnicy przekazują druk PIT-8C najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy (w przypadku sporządzania informacji dla podatników -  do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym). Należy wpisać rok, za który składany jest druk, pole nie służy natomiast do podania roku, w którym druk jest składany. Informacja PIT-8C dotyczy całego roku podatkowego - nie należy zatem wystawiać wielu PIT-8C osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów. PIT-8C wystawia płatnik właściwy na dzień złożenia tej deklaracji, gdyby zmiany strukturalne miały miejsce po zakończeniu roku, lecz przed datą złożenia PIT-8C, funkcję płatnika realizuje podmiot przejmujący, nawet jeśli nie był zobowiązany do poboru jakiejkolwiek zaliczki w trakcie roku podatkowego.

W polu 5 wskazywany jest organ skarbowy, do którego przekazywana jest informacja PIT-8C. Płatnicy są zobowiązani przekazać informację podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy którego pomocy naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika będącego nierezydentem podatkowym - urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (właściwość została określona w przepisach § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych i określa się ją według adresu siedziby płatnika lub miejsca jego zamieszkania, gdy płatnik jest osobą fizyczną). Informację PIT-8C przekazuje się organowi właściwemu według miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, a nie na dzień złożenia PIT-8C. Jeżeli zamieszkanie w Polsce ustało przed ostatnim dniem roku - właściwym będzie organ ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Adres organu skarbowego ustala się niezależnie od tego, w jakiej formie PIT-8C zostanie przekazany podatnikowi. Stąd też możliwe jest, że podatnik zażyczy sobie przesłania PIT-8C na adres inny niż adres zamieszkania lub odbierze go osobiście, ewentualnie elektronicznie. Na płatniku spoczywa obowiązek uzyskania informacji co do miejsca zamieszkania podatnika oraz ewentualnych zmian tego adresu, także odrębnej informacji o formie przekazania druku PIT-8C podatnikowi, w tym o adresie, na jaki druk ma być wysłany.

W poz. 6 należy wskazać cel złożenia druku. Płatnik przekazujący po raz pierwszy informację zaznacza kwadrat nr 1 – złożenie informacji. Podobnie złożenie będzie miało miejsce, gdy płatnik spóźni się z przekazaniem druku lub nie złoży go w danym roku pomijając w ogóle wypłaty dokonywane na rzecz danego podatnika. Wyłącznie w przypadku zmian danych na druku podatnik zaznacza kwadrat nr 2 – korekta informacji. PIT-8C jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy, błędy w zakresie poboru zaliczek na podatek (np. pobierane były kwoty niewłaściwe, zawyżono lub zaniżono kwoty zaliczek), które zostaną skorygowane po zakończeniu roku podatkowego, za który druk jest sporządzany, nie wpływają treść przekazywanego PIT-8C. Korekta będzie miała natomiast miejsce w przypadku przeniesienia na formularz danych niezgodnie z kwotami pobranymi od podatnika, błędami rachunkowymi, niewłaściwym podaniem danych osobowych płatnika lub podatnika. W przypadku korekty podatnik ma obowiązek przekazać dwa egzemplarze w brzmieniu identycznym – do urzędu skarbowego oraz do płatnika. Gdyby płatnik wystawił dwa PIT-8C w różnym brzmieniu płatnik powinien skorygować wyłącznie błędnie złożoną informację. Korekta deklaracji polega na złożeniu druku PIT-8C. Nie ma obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W poz. 7 wskazać należy osobowość prawną płatnika w zależności od tego, czy jest on osobą fizyczną (w tym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie), czy też działa on w innej formie. W przypadku spółek osobowych oraz spółki cywilnej płatnikiem pozostaje spółka, a nie wspólnicy. W przypadku osób fizycznych pominąć należy poz. 8, w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne pomija się poz. 9. Płatnik nie ma obowiązku podawać adresu siedziby lub zamieszkania. Dane te ustalane są na postawie danych wynikających z rejestru NIP, podlegającego obowiązkowej aktualizacji w tym względzie.

W Poz. 10 wskazać należy numer NIP lub PESEL identyfikujący w Polsce podatnika. Płatnik powinien wskazać numer przekazany mu przez podatnika, a dane aktualne powinny być na ostatni dzień roku, którego PIT-8C dotyczy. W przypadku nierezydentów, nie posiadających numeru NIP lub PESEL pole pozostawia się puste. Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez nierezydenta może spowodować obniżenie wartości podatku pobieranego w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W polu 11 podatnik podaje nazwisko. W przypadku nazwisk dwuczłonowych podatnik podać musi oba człony. W roku zmiany nazwiska podatnik podaje nazwisko aktualne w dacie przekazania informacji podatkowej. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 12 podać należy imię podatnika. Podatnik posiadający dwa lub więcej imion podaje wyłącznie pierwsze imię. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 13 wskazać należy datę urodzenia.

W polu 14 podaje się kraj zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 15 podaje się województwo, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 16 podać należy powiat, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 17 podać należy gminę, w której podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 18 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszkania podatnika. W przypadku zamieszkiwania na wsi adres ulicy może być taki sam, jak nazwa wsi, np. adres Sokołowo 58 wpisuje się podając jako nazwę ulicy Sokołowo, adres domu – 58. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 19 podać należy numer domu, a w polu 20 numer lokalu w budynku, w którym składający deklarację zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi. Dane podatnika na informacji powinny być zgodne z oświadczeniem przyjętym od podatnika w tej sprawie.

W polu 21 podatnik wskazuje miejscowość, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany.

Pole 22 służy ustaleniu adresu pocztowego podatnika. Adres poczty może być różny od miejscowości zamieszkania – zgodny musi być z właściwością miejscową poczty.

Poz. 23 służy wykazaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również jeżeli sprzedaż celem ich umorzenia. Przychód wykazać należy w dacie jego faktycznego wystąpienia. Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W przypadku rachunków maklerskich faktyczne postawienie pieniędzy do dyspozycji podatnika (T+2, T+3, gdzie T to dzień transakcji – zbycia) przychód wykazać należy w dniu transakcji, a nie faktycznego uznania środków na rachunku zbywającego udziały lub akcje podatnika. W poz. 35 wykazać należy przychód ze zbycia papierów wartościowych, przez które rozumieć należy akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Rozliczenie przychodów następuje metodą FIFO - tzn. do pierwszego przychodu z pierwszej akcji dopasować należy pierwszy poniesiony koszt zakupu tej samej akcji lub tego samego papieru wartościowego. 

W przypadku sprzedaży krótkiej dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym ustala się na dzień, w którym:

 • zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
 • na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach.

Dochodem, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

Poz. 24 służy określeniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych. Koszty poniesione na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że zasady tej nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. W pozycji koszty uzyskania przychodów płatnik powinien wykazać również koszty prowizji pobranych od otwarcia i zamknięcia kontraktu.

Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

Poz. 25 służy określeniu przychodu z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, których sporządzający PIT-8C nie rozlicza pobierając zryczałtowany podatek dochodowy. Prawa te, to zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji papierów wartościowych, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). Przychód z odpłatnego zbycia praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W przypadku rachunków maklerskich faktyczne postawienie pieniędzy do dyspozycji podatnika (T+2, T+3, gdzie T to dzień transakcji – zbycia) przychód wykazać należy w dniu transakcji, a nie faktycznego uznania środków na rachunku zbywającego udziały lub akcje podatnika.

Należy pamiętać, że w przypadku realizacji praw z ww. papierów wartościowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z którymi został określony przychód, wartość tego przychodu po realizacji takiego prawa z papierów wartościowych rozlicza się w ramach źródła, z którego prawa do instrumentów finansowych zostały przekazane. Zatem takich praw nie należy wprowadzać na PIT-8C, lecz wykazywać je jako przychód np. z umowy o pracę, zlecenie itd.

Poz. 26 służy wykazaniu kosztów w związku z realizacją praw wynikających z papierów wartościowych. Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4 , nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pozycji koszty uzyskania przychodów płatnik powinien wykazać również koszty prowizji pobranych od otwarcia i zamknięcia kontraktu.

Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z którymi został określony przychód, wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania przychodu ze źródła, do którego został zaliczony ten przychód. Zatem takich praw nie należy wprowadzać na PIT-8C, lecz wykazywać je jako przychód np. z umowy o pracę, zlecenie itd.

W poz. 27 wykazać należy przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających, np. opcji, kontraktów terminowych, swapów, warrantów. Składający (sporządzający) PIT-8C, mimo okresowych rozliczeń kwot z pochodnych kontraktów, może dokonać rozliczeń przychodów w momencie ich rozwiązania, zamknięcia. W PIT-8C może on prezentować ostateczny wynik na danym kontrakcie w momencie jego zamknięcia. Przychodem (wykazywanym w pozycji 28 informacji PIT-8C) będzie zatem kwota jaką inwestor sumarycznie otrzymał od drugiej strony kontraktu.

W poz. 28 wykazać należy koszty rozliczane z tytułu zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających, np. opcji, kontraktów terminowych, swapów, warrantów. Sporządzający PIT-8C, mimo okresowych rozliczeń kwot z pochodnych kontraktów, może dokonać rozliczeń przychodów w momencie ich rozwiązania, zamknięcia.

W PIT-8C może prezentować ostateczny wynik na danym kontrakcie w momencie jego zamknięcia. W pozycji 28 informacji PIT-8C wykazana będzie kwota jaką inwestor sumarycznie musiał przekazać drugiej stronie kontraktu. W pozycji koszty uzyskania przychodów płatnik powinien wykazać również koszty prowizji pobranych od otwarcia i zamknięcia kontraktu.

W poz. 29 wykazać należy przychód ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach, których nie zalicza się do papierów wartościowych. W pozycji tej wpisywać należy przychody z prywatnych nienotowanych na GPW i innych giełdach) transakcji, a zatem takich które nie mają charakteru transakcji na papierach wartościowych. Przychód z odpłatnego zbycia praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W poz. 30 wykazać należy koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach, których nie zalicza się do papierów wartościowych. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 • określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o PIT - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 • przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o PIT.

Wydatki na objęcie są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W poz. 31 ustalić należy przychody z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przychodem w takim przypadku jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przychód powstaje w dniu:

 • zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 • wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 • w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

W poz. 32 wskazać należy koszty z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, w wysokości:

 • wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 • wartości:
  • określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o PIT - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  • określonej zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o PIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 • faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 • wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 • przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a tej ustawy (wartości nominalnej), z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Poz. 35 służy wskazaniu łącznej wartości dochodu z kapitałów pieniężnych, podlegających wykazaniu w PIT-8C. Dochodem tym jest łącznie osiągnięta w roku podatkowym:

 • różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
 • różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
 • różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
 • różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
 • różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
 • różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.

W poz. 36 sporządzający PIT-8C wykazuje stratę wynikłą z porównania wykazanych łącznych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, z tytułu kapitałów pieniężnych. Stratę podatnik ma możliwość rozliczyć wyłącznie w ramach źródła – kapitały pieniężne, przy czym w kolejnych latach możliwe jest odliczanie nie więcej niż 50% straty rocznie. Co więcej, nie ma możliwości, by wykazaną stratę rozliczyć z dochodem uzyskiwanym z tytułu inwestycji w fundusze kapitałowe. Dochodu, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

W poz. 37 sporządzający informację płatnik wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.); przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

 • z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Jeżeli płatnik ma pewność, że określone przychody pozostają zwolnione z opodatkowania lub w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, nie musi ich wykazywać w poz. 37 oraz pozycjach wskazanych dla przychodów z kapitałów pieniężnych.

W poz. 38 należy złożyć podpis pod informacją PIT-8C. Podpis składany będzie co do zasady w formie elektronicznej -  obowiązkowo w tej formie przy wysyłce do urzędu skarbowego - wysyłka musi odbyć się do końca stycznia. W przypadku przekazania egzemplarza podatnikowi podpis może być złożony elektronicznie lub tradycyjnie - a druk musi zostać przekazany do końca lutego w dowolnej formie do podatnika. W przypadku formy papierowej termin ten skraca się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pełnomocnik wypełniając PIT-8C musi posiadać umocowanie poprzez druk UPL-1 (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie elektronicznej) lub UPL-1p (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie papierowej). Pełnomocnik składający informację za płatnika musi stosować bezpieczny podpis kwalifikowany, weryfikowany ważnym certyfikatem. W miejsce tradycyjnego podpisu płatnik może posłużyć się również nadrukiem zawierającym imię i nazwisko i stanowisko służbowe.